محدودیت چاپ و نشر کتاب برای وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی دارای ماده و قوانین مختلفی می باشد.

محدودیت چاپ و نشر

آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب 1365

ماده 1: بولتن عبارت است از نشریه ای که توسط دستگاه های دولتی در زمینه های خبری، آموزشی، فنی، تخصصی،

سیاسی و نظایر اینها که مرتبط با محدودیت چاپ و نشر فعالیت آنها است،

به منظور ارتقای سطح آگاهی کارکنان همان دستگاه و مسئولان دیگر دستگاه ها، با تیراژ محدود

و در فواصل زمانی معین با چاپ یکرنگ و به طور رایگان منتشر و توزیع می شود و دارای انواع زیر است:

  1. بولتن خبری:

    این نشریه فقط در سطح دستگاه های دولتی منتشر می شود و حاوی آخرین اخبار داخلی

از قبیل دستورالعمل های اداری، انتصابات، رویدادها، بازدیدها و تشویق کارکنان است.

این بولتن با تیراژ حداکثر یک هشتم تعداد کل پرسنل دستگاه مورد نظر و حداکثر در 24 صفحه منتشر می شود

و تا 5% آن را می توان برای ارگان های دولتی دیگر ارسال کرد.

  1. بولتن سیاسی:

    نشریه ای است حاوی اخبار و نیز تحلیل رویدادهای داخلی و خارجی اعم از عادی یا طبقه بندی شده.

نشریه مذکور توسط دستگاه هایی منتشر می شود که قانونا مجاز به انتشار این گونه نشریات هستند.

ماده 2:

جزوه آموزشی، فنی و تخصصی نشریه ای است با محتوای صرفا آموزشی، علمی و تخصصی.

این نشریه مختص واحدهایی است که دارای وظایف فنی و تخصصی هستند و به علت عدم امکان

آموزش حضوری حداکثر تا 60 صفحه منتشر می شود و تا 5% آن را می توان برای دستگاه های دولتی دیگر ارسال کرد.

ماده 3: / محدودیت چاپ و نشر

بروشور نشریه ای است موردی که دستگاه ها در ارتباط با وظایف قانونی خود، به منظور انتقال اطلاعات مفید

و مختصر در یکی از زمینه های فرهنگی، فنی، صنعتی، خدماتی، بهداشتی و آموزشی، آن را برای اطلاع عموم منتشر می کنند.

ماده 4: / محدودیت چاپ و نشر

تشخیص ضرورت انتشار نشریات موضوع قانون مذکور در این آیین نامه و لغو اجازه انتشار و اعلام موارد تخلف،

با کمیسیون انتشارات دولتی است که با ترکیب زیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود:

  1. معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.

  2. معاونت امور مجلس و روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.

  3. نماینده تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی.

تبصره: مدیر کل مطبوعات و نشریات به عنوان دبیر جلسه در کمیسیون شرکت می کند.

ماده 5: / محدودیت چاپ و نشر

تقاضای دستگاه ها توسط بالاترین مقام آن دستگاه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می شود.

کلیه دستگاه ها باید دو نسخه از بولتن، نشریه و بروشوری را که بر اساس اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می کنند،

به طور مرتب و رایگان به اداره کل مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بفرستند.

هرگونه تغییر و تبدیل در نحوه انتشار نیز باید به اطلاع وزارت مذکور برسد.

ماده 6:

کلیه دستگاه های دولتی که تاکنون به چاپ و انتشار بولتن های داخلی، بروشور و نشریات مبادرت کرده اند،

مکلف اند ظرف مدت 2 ماه نسبت به تطبیق وضع خود با مقررات این آیین نامه اقدام کنند؛

در غیر این صورت، طبق تبصره 4 قانون مذکور اقدام خواهد شد.

ماده 7:

نشریات باید به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های علمی، فرهنگی و فنی

به صورت منظم از محل اعتبارات دستگاه ذی ربط منتشر شود.

تبصره 1: به هر دستگاه دولتی فقط اجازه انتشار یک بولتن داخلی داده می شود.

تبصره 2: بهای حاصل از فروش نشریات طبق تبصره 3 قانون مذکور در این آیین نامه پس از

وصول و احتساب هزینه به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.

ماده 8: مجوز انتشار بولتن، بروشور و نشریه دستگاه های دولتی در صورت تخلف از ظوابط مندرج در ماده 2

قانون مطبوعات و نیز  خودداری از ارسال 3 شماره از نشریه متوالیا و یا 5 شماره متناوبا به اداره کل مطبوعات و نشریات،

پس از تذکر کتبی و تکرار تخلف به موجب تصمیم کمیسیون انتشارات دولتی لغو خواهد شد.

ماده 9: انتشار غیر مجاز بولتن، بروشور و نشریه، در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی است

و دستگاه های ذی ربط موظف اند از منظور کردن هزینه های چاپ و انتشار آنها از محل اعتبارات خود پرهیز کنند.

ماده 10: اداره کل مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر انتشار نشریات دولتی

نظارت مستمر و کامل کند و در صورت مشاهده تخلف، مورد یا موارد را به انضمام مدارک لازم جهت اتخاذ تصمیم

به کمیسیون انتشارات دولتی ارجاع کند. کمیسیون پس از بررسی مقدماتی و احراز تخلف،

طبق این آیین نامه تصمیم گیری خواهد کرد.

ماده 11: موارد مندرج در بند 6 تبصره 1 قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی

از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور از شمول این آیین نامه مستثنی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *