به استناد بند 22 ماده 2 آیین نامه تخلفات ناشران قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12/12/1365 مجلس شورای اسلامی

و بند 12 مصوبه شورای عالی اداری راجع به وظایف واحدهای استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب

9/9/1381 و نیز آیین نامه صدور مجوز نشر کتاب و مصوبات جلسه های 147، 148، 149 شورای عالی انقلاب فرهنگی

و به منظور ضابطه مند کردن نحوه نظارت بر عملکرد ناشران از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات ناشران تهیه شد  و به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید.

آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات ناشران

ماده 1: به منظور بررسی، تحقیق و رسیدگی به تخلفات ناشران، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران

در هر استان و هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران در مرکز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکب

از اشخاص زیر و با صدور حکم از سوی معاونت امور فرهنگی تشکیل می شود:

الف- اعضای هیئت های بدون رسیدگی به تخلفات ناشران استان ها عبارت اند از:

 1. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط به عنوان عضو و رئیس هیئت.

 2. نماینده اتحادیه ناشران استان مربوط به عنوان عضو هیئت.

تبصره: در صورت نبود اتحادیه ناشران در استان، یکی از ناشران فعال و متعهد از سوی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان عضو هیئت منصوب می شود.

 1. یکی از کارشناسان مسئول امور حقوقی یا مدیر امور حقوقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط به عنوان عضو هینت.

ب- اعضای هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران که در مرکز وزارت متبوع تشکیل می شود، عبارت اند از:

 1. نماینده تام الاختیار معاونت امور فرهنگی به عنوان عضو و رئیس هیئت.
 2. مدیرکل امور کتاب به عنوان عضو هیئت.
 3. مدیرکل مجامع، تشکیل ها و فعالیت های فرهنگی به عنوان عضو هیئت.

4 و 5 . یک نفر صاحبنظر در امور تالیف و نشر کتاب و یک نفر کارشناس نشر به پیشنهاد معاونت

امور فرهنگی و تائید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان عضو هیئت.

 1. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان عضو هیئت.
 2. نماینده یکی از تشکل های اهالی قلم به عنوان عضو هیئت (تشکل مربوط از سوی معاونت امور فرهنگی تعیین می شود).

تبصره 1: محل تشکیل دبیرخانه هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران، معاونت امور فرهنگی است.

تبصره 2: هیئت های بدون رسیدگی به تخلفات ناشران با دعوت از کلیه اعضا و با حضور دو نفر عضو هیئت تشکیل می شود

و رسمیت می یابد و هیئت تجدید نظر پس از دعوت از کل اعضا با حضور حداقل 4 نفر از 7 نفر عضو تشکیل می شود

و مصوبات آنها به ترتیب با آرای دو و چهار عضو رسمیت می یابد.

تبصره 3: به جز اشخاصی که به قائم مقامی از سمت خود در هیئت های بدوی و تجدید نظر عضو هستند،

سایر اشخاص پیشنهاد شده برای مدت 3 سال پس از معرفی مقام ذی ربط عضویت ایشان

معتبر بوده و از سوی مراجع یاد شده قابل تمدید است.

تبصره 4: روسای هیئت های بدوی و تجدید نظر، مسئول تشکیل جلسات هیئت و نظم آن هستند

و دستور کار جلسه و ترتیب رسیدگی به عهده ایشان است.

ماده 2: هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران، با اطلاع و یا اعلام تخلف و یا شکایت هر شخص حقیقی

یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی و عمومی که تخلف یا تخلفاتی را به ناشر خاصی نسبت می دهد،

موظف به تشکیل پرونده و تحقیق و بررسی و رسیدگی به تخلفات اعلام شده هستند و موظف اند نسبت

به موضوع در هر صورت رسیدگی و رای بر برائت یا وقوع تخلف و مجازات به شرح آیین نامه صادر کنند.

تبصره 1: محل تشکیل هیئت های بدوی، در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز هر استان است

که حداقل باید در هر ماه یک جلسه در روز و ساعت معین تشکیل شود

و مسئولیت اداره جلسه به عهده مدیر کل استان مربوط است.

در صورتی که تعداد شکایت ها زیاد باشد و یا ضرورتی پیش آید، برگزاری جلسه فوق العاده با دعوت قبلی از اعضا ضروری است.

تبصره 2: در صورت اطلاع اداره کل استان از وقوع تخلف و یا محکومیت ناشر در مراجع قضایی و قانونی،

اداره کل مربوط موظف به تشکیل پرونده در هیئت بدوی و رسیدگی به تخلف یاد شده است و

یک نسخه از رای صادره از سوی هیئت همواره به اداره کل مجامع،

تشکل ها و فعالیت های فرهنگی (امور ناشران) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می شود.

تبصره 3: مسئولیت رسیدگی به تخلفات ناشران در تهران (تا تعیین هیئت بدوی این استان) به عهده هیئت تجدید نظر است

که با شرایط فوق الذکر به تخلفات رسیدگی خواهد کرد.

ماده 3: آرای صادره از هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران ظرف 15 روز پس از ابلاغ به

طرفین و دبیرخانه هیئت صدور پروانه نشر، از سوی شاکی و یا ناشر قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر

رسیدگی به تخلفات ناشران است و آرای صادره از سوی هیئت های تجدید نظر اعم از

نقص و یا تایید آرای بدوی، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.

تبصره 1: هیئت تجدید نظر نمی تواند بدوا بدون اعلام نظر و صدور رای از هیئت های بدوی وارد رسیدگی

به پرونده تخلفاتی ناشران شود(به استثنای تهران)، مگر با اعلام تخلف و شکایت ادارات

کل تابعه معاونت امور فرهنگی در تخلفات مهم

که در این صورت بدون ضرورت طرح در هیئت بدوی موضوع ابتدا به ساکن قابل طرح و رسیدگی در هیئت تجدید نظر است.

مرجع تعیین مصادیق تخلفات مهم، هیئت تجدید نظر است.

تبصره 2: هیئت تجدید نظر هر دو هفته یک بار در روز و ساعت مشخص در محل معاونت امور فرهنگی تشکیل جلسه می دهد.

ماده 4: هیئت های بدوی و تجدید نظر می توانند در چهارچوب پرونده مورد رسیدگی، هرگونه تحقیق و بررسی

کارشناسانه برای احراز وقوع تخلف را به عمل آورند و علت آن را از مراجع قانونی استعلام کنند؛

همچنین می توانند ناشر و در صورت وجود شاکی یا اعلام کننده جرم، ایشان را جهت شرکت در جلسه دعوت

و اظهارات ایشان را در صورت جلسه ثبت و درج کنند و لوایح دفاعیه و تصویر مدارک مثبته تخلف

یا بی گناهی طرفین را اخذ و در پرونده ضبط کنند و به امضای طرفین برسانند.

عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه رسیدگی، مانع از صدور رای قانونی هیئت های مذکور نخواهد بود.

ماده 5: تخلفات ناشران که در هیئت های بدوی و تجدید نظر قابل طرح است، به شرح زیر است:

الف- ثبت و اعلام هرگونه اطلاعات خلاف واقع و با هدف اغفال اشخاص و مقامات قانونی.

ب- هرگونه تحریف نظیر ثبت و یا تغییر اطلاعات در مجوزهای صادره.

ج- هرگونه جعل (اعم از مادی و معنوی) در خود اثر (مانند حذف یا تعویض عناوین یا شناسنامه

و یا صفحات نخست کتاب و مندرجات ماهوی آن) یا تغییر در جلد آن (نظیر تغییر تصاویر و اشکال و نوشته های جلد اثر).

د- هرگونه دخل و تصرف در مطالب و مندرجات و جلد آثار چاپ شده (نظیر ویرایش و تغییر شکل و کپی اثر اصلی)

به قصد معرفی اثر جدید (اصطلاحا کتاب سازی) به طوری که طبق معیارهای یک کتاب بتوان به آن اثر جدید اطلاق کرد

و موجب تضییع حقوق مولف یا مترجم یا ناشر یا گردآورنده دیگر شود.

 

21 thoughts on “آیین نامه تخلفات ناشران

 1. سلام کتاب رمان مسخ خریدم درگذشته چندین بار آنرا خوانده بودم و میخواستم هدیه بدهم ، بعداز چندصفحه که خواندم انرابه گوشه ای پرت کردم ، ترجمه وحشتناک پر از غلط املایی و پراز جابجایی کلمات و جمله ها تابحال درعمرم چنین مزخرفی ندیده بودم صفحه اول نگاه کردم نوشته ناشر حضور و در جایی چیزی نوشته شده بود که استنباطم این است که باترجمه گوگل این کتاب نوشته شده انهم باذکرنامصادق هدایت بعنوان مترجم ، وسوال بنده این است که چطور به این آش شله قلم کار اجازه چاپ داده شده که من هشت هزارتومن ناقابل که برای آن دادم که حرام است بماند که خیانت است به نویسنده و مترجم این کتاب

  • درود بر شما.
   بله متاسفانه برخی ناشران در امر ویراستاری کتاب بی دقتی بسیار می کنند که به فرهنگ و ادبیات آسیب بسیار می رساند

   • خب بله خودمون هم میدونیم ، اما همینجوری بشینیم نگاه کنیم ؟ نمیشه از اون انتشاراتی شکایت کرد ؟ من همین مشکل و توی کتاب آموزشی زبان داشتم. فاجعست توی کتاب آموزشی همچین ایراداتی

 2. سلام
  یکسال از چاپ کتابی که ترجمه کردم گذشته ولی هنوز ناشر حق ترجمه رو پرداخت نکرده. می خواستم شکایت کنم. می خواستم بدونم چه مراحلی رو باید طی کنم.

  • درود بر شما.
   بهترین راه حل گفتگوی دوستانه با ناشر می باشد. اما درصورتی که قصد شکایت دارید می توانید از طریق وزارت ارشاد اقدام فرمایید.
   موفق باشید

  • درود بر شما.
   بهترین راه حل درخواست دوستانه از ناشر است. اما چنانچه به نتیجه ای نرسیدید می توانید از طریق وزارت ارشاد اقدام فرمایید

 3. به نام خدا
  باسلام وقت بخیر
  بنده نویسنده می باشم کتاب بنده را ناشرم اصلا خوب ویراستاری نفرموده است.بنده باید به کجا مراجعه جهت شکایت نمایم.
  باتشکر

  • به نام خدا
   باسلام وقت بخیر بنده مترجم هستم و کتاب بنده را ناشرم خوب ویراستاری نکرده است لطفا راهنمایی کنید تا چگونه حق خود را بگیرم

   • درود بر شما.
    بهترین راه مذاکره دوستانه با ناشر است. در صورت عدم توفیق می توانید از طریق وزارت ارشاد و مصالحه حقوق خود را دریافت کنید.
    موفق باشید

 4. با سلام بنده در سال1396متنی را برای چاپ بعنوان کتاب به یکی از انتشارات دادم قرار بود دو ماهه چاپ شود حتی مبلغی را هم از بنده اخذ کردن و شابک هم گرفته بودن که بهم ارائه دادن و پیش نویس چاپ را هم برایم ارسال کردن ولی هنوز کتابم چاپ نشده و بهم جواب سربالا میدن، راه حل چیه به کجا باید شکایت کنم؟ ممنون

  • درود بر شما.
   بهتر است ابتدا این مسئله را با ناشر مربوطه در میان بگذارید و دوستانه حل کنید. اما چنانچه به نتیجه ای نرسیدید می توانید به وزارت ارشاد مراجعه کنید و از آنجا اقدام نمایید.
   موفق باشید

 5. سلام موسسه دانش‌پژوهان ۴ کتاب بی کیفیت تایپ صوتی که قیمت هم درج نشده رو به مبلغ دو میلیون تومان به من انداخته چجوری باید پیگیری کنم که سریعتر به نتیجه برسم

  • درود بر شما.
   بهتر است ابتدا با انتشارات مربوطه تماس بگیرید. چنانچه به نتیجه نرسیدید به وزارت ارشاد واقع در بهارستان مراجعه کنید.
   موفق باشید

 6. با سلام
  می خواستم بدونم که آیا نظارتی بر انتشارات و یا ناشر وجود داره و من چطور می تونم به یک نشر انتقاد ویا گلایه کنم. نشر ویدا کتاب هایی با ژانر وحشت نشر می کنه که اکثرا نویسنده آمریکایی است و کتاب رو در رده سنی نوجوان عرضه می کند. چرا باید چنین کتاب هایی به راحتی در دسترس نوجوان ما قرار بگیره. آیا از لحاظ روانی درسته که چنین سبک کارهایی برای چنین سنی تولید و عرضه بشه. چرا نظارت نمی شود.من می خواهم از این انتشارات شکایت کنم چه کار باید بکنم؟

  • درود بر شما.
   بهتر است ابتدا با انتشارات مربوطه صحبت بفرمایید و در نهایت به وزارت ارشاد مراجعه کنید.
   موفق باشید

 7. من از انتشارات نشر برتر یه کتاب آزمون استخدامی بانک به مبلغ176000تومان سفارش دادم اما هیچ کد رهگیری واسم ارسال نشد یک شماره داخل همون سایت بود چن هفته هر چی تماس میگیرم خاموش…
  خدا لعنتشون کنه خدا لعنتشون کنه 😔😔

 8. سلام، انتشارات حیدری کتاب های علوم پزشکی را با گوگل ترنسلیت ترجمه میکنه و بدون اصلاح و ویراستاری و با قیمت گرون میفروشه، واقعا این کارشون کلاه برداریه، ترجمه اسپیروف رو ۵۲۰تومن خریدم آشغاله، واقعا ظلمه اگر جلوی این انتشارات ها گرفته نشه ، واقعا بی مسّولیت هستن، جملات نه سر دارن نه ته و نه هیچ معنی خاصی، واقعا نیاز هست که روشون نظارت بشه، کتاب های ترجمه انتشارات حیدری چیزی فراتر از آشغال…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *