به استناد بند 22 ماده 2 آیین نامه تخلفات ناشران قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12/12/1365 مجلس شورای اسلامی

و بند 12 مصوبه شورای عالی اداری راجع به وظایف واحدهای استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب

9/9/1381 و نیز آیین نامه صدور مجوز نشر کتاب و مصوبات جلسه های 147، 148، 149 شورای عالی انقلاب فرهنگی

و به منظور ضابطه مند کردن نحوه نظارت بر عملکرد ناشران از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات ناشران تهیه شد  و به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید.

آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات ناشران

ماده 1: به منظور بررسی، تحقیق و رسیدگی به تخلفات ناشران، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران

در هر استان و هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران در مرکز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکب

از اشخاص زیر و با صدور حکم از سوی معاونت امور فرهنگی تشکیل می شود:

الف- اعضای هیئت های بدون رسیدگی به تخلفات ناشران استان ها عبارت اند از:

 1. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط به عنوان عضو و رئیس هیئت.

 2. نماینده اتحادیه ناشران استان مربوط به عنوان عضو هیئت.

تبصره: در صورت نبود اتحادیه ناشران در استان، یکی از ناشران فعال و متعهد از سوی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان عضو هیئت منصوب می شود.

 1. یکی از کارشناسان مسئول امور حقوقی یا مدیر امور حقوقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط به عنوان عضو هینت.

ب- اعضای هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران که در مرکز وزارت متبوع تشکیل می شود، عبارت اند از:

 1. نماینده تام الاختیار معاونت امور فرهنگی به عنوان عضو و رئیس هیئت.
 2. مدیرکل امور کتاب به عنوان عضو هیئت.
 3. مدیرکل مجامع، تشکیل ها و فعالیت های فرهنگی به عنوان عضو هیئت.

4 و 5 . یک نفر صاحبنظر در امور تالیف و نشر کتاب و یک نفر کارشناس نشر به پیشنهاد معاونت

امور فرهنگی و تائید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان عضو هیئت.

 1. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان عضو هیئت.
 2. نماینده یکی از تشکل های اهالی قلم به عنوان عضو هیئت (تشکل مربوط از سوی معاونت امور فرهنگی تعیین می شود).

تبصره 1: محل تشکیل دبیرخانه هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران، معاونت امور فرهنگی است.

تبصره 2: هیئت های بدون رسیدگی به تخلفات ناشران با دعوت از کلیه اعضا و با حضور دو نفر عضو هیئت تشکیل می شود

و رسمیت می یابد و هیئت تجدید نظر پس از دعوت از کل اعضا با حضور حداقل 4 نفر از 7 نفر عضو تشکیل می شود

و مصوبات آنها به ترتیب با آرای دو و چهار عضو رسمیت می یابد.

تبصره 3: به جز اشخاصی که به قائم مقامی از سمت خود در هیئت های بدوی و تجدید نظر عضو هستند،

سایر اشخاص پیشنهاد شده برای مدت 3 سال پس از معرفی مقام ذی ربط عضویت ایشان

معتبر بوده و از سوی مراجع یاد شده قابل تمدید است.

تبصره 4: روسای هیئت های بدوی و تجدید نظر، مسئول تشکیل جلسات هیئت و نظم آن هستند

و دستور کار جلسه و ترتیب رسیدگی به عهده ایشان است.

ماده 2: هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران، با اطلاع و یا اعلام تخلف و یا شکایت هر شخص حقیقی

یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی و عمومی که تخلف یا تخلفاتی را به ناشر خاصی نسبت می دهد،

موظف به تشکیل پرونده و تحقیق و بررسی و رسیدگی به تخلفات اعلام شده هستند و موظف اند نسبت

به موضوع در هر صورت رسیدگی و رای بر برائت یا وقوع تخلف و مجازات به شرح آیین نامه صادر کنند.

تبصره 1: محل تشکیل هیئت های بدوی، در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز هر استان است

که حداقل باید در هر ماه یک جلسه در روز و ساعت معین تشکیل شود

و مسئولیت اداره جلسه به عهده مدیر کل استان مربوط است.

در صورتی که تعداد شکایت ها زیاد باشد و یا ضرورتی پیش آید، برگزاری جلسه فوق العاده با دعوت قبلی از اعضا ضروری است.

تبصره 2: در صورت اطلاع اداره کل استان از وقوع تخلف و یا محکومیت ناشر در مراجع قضایی و قانونی،

اداره کل مربوط موظف به تشکیل پرونده در هیئت بدوی و رسیدگی به تخلف یاد شده است و

یک نسخه از رای صادره از سوی هیئت همواره به اداره کل مجامع،

تشکل ها و فعالیت های فرهنگی (امور ناشران) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می شود.

تبصره 3: مسئولیت رسیدگی به تخلفات ناشران در تهران (تا تعیین هیئت بدوی این استان) به عهده هیئت تجدید نظر است

که با شرایط فوق الذکر به تخلفات رسیدگی خواهد کرد.

ماده 3: آرای صادره از هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران ظرف 15 روز پس از ابلاغ به

طرفین و دبیرخانه هیئت صدور پروانه نشر، از سوی شاکی و یا ناشر قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر

رسیدگی به تخلفات ناشران است و آرای صادره از سوی هیئت های تجدید نظر اعم از

نقص و یا تایید آرای بدوی، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.

تبصره 1: هیئت تجدید نظر نمی تواند بدوا بدون اعلام نظر و صدور رای از هیئت های بدوی وارد رسیدگی

به پرونده تخلفاتی ناشران شود(به استثنای تهران)، مگر با اعلام تخلف و شکایت ادارات

کل تابعه معاونت امور فرهنگی در تخلفات مهم

که در این صورت بدون ضرورت طرح در هیئت بدوی موضوع ابتدا به ساکن قابل طرح و رسیدگی در هیئت تجدید نظر است.

مرجع تعیین مصادیق تخلفات مهم، هیئت تجدید نظر است.

تبصره 2: هیئت تجدید نظر هر دو هفته یک بار در روز و ساعت مشخص در محل معاونت امور فرهنگی تشکیل جلسه می دهد.

ماده 4: هیئت های بدوی و تجدید نظر می توانند در چهارچوب پرونده مورد رسیدگی، هرگونه تحقیق و بررسی

کارشناسانه برای احراز وقوع تخلف را به عمل آورند و علت آن را از مراجع قانونی استعلام کنند؛

همچنین می توانند ناشر و در صورت وجود شاکی یا اعلام کننده جرم، ایشان را جهت شرکت در جلسه دعوت

و اظهارات ایشان را در صورت جلسه ثبت و درج کنند و لوایح دفاعیه و تصویر مدارک مثبته تخلف

یا بی گناهی طرفین را اخذ و در پرونده ضبط کنند و به امضای طرفین برسانند.

عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه رسیدگی، مانع از صدور رای قانونی هیئت های مذکور نخواهد بود.

ماده 5: تخلفات ناشران که در هیئت های بدوی و تجدید نظر قابل طرح است، به شرح زیر است:

الف- ثبت و اعلام هرگونه اطلاعات خلاف واقع و با هدف اغفال اشخاص و مقامات قانونی.

ب- هرگونه تحریف نظیر ثبت و یا تغییر اطلاعات در مجوزهای صادره.

ج- هرگونه جعل (اعم از مادی و معنوی) در خود اثر (مانند حذف یا تعویض عناوین یا شناسنامه

و یا صفحات نخست کتاب و مندرجات ماهوی آن) یا تغییر در جلد آن (نظیر تغییر تصاویر و اشکال و نوشته های جلد اثر).

د- هرگونه دخل و تصرف در مطالب و مندرجات و جلد آثار چاپ شده (نظیر ویرایش و تغییر شکل و کپی اثر اصلی)

به قصد معرفی اثر جدید (اصطلاحا کتاب سازی) به طوری که طبق معیارهای یک کتاب بتوان به آن اثر جدید اطلاق کرد

و موجب تضییع حقوق مولف یا مترجم یا ناشر یا گردآورنده دیگر شود.

 

35 thoughts on “آیین نامه تخلفات ناشران

 1. سلام کتاب رمان مسخ خریدم درگذشته چندین بار آنرا خوانده بودم و میخواستم هدیه بدهم ، بعداز چندصفحه که خواندم انرابه گوشه ای پرت کردم ، ترجمه وحشتناک پر از غلط املایی و پراز جابجایی کلمات و جمله ها تابحال درعمرم چنین مزخرفی ندیده بودم صفحه اول نگاه کردم نوشته ناشر حضور و در جایی چیزی نوشته شده بود که استنباطم این است که باترجمه گوگل این کتاب نوشته شده انهم باذکرنامصادق هدایت بعنوان مترجم ، وسوال بنده این است که چطور به این آش شله قلم کار اجازه چاپ داده شده که من هشت هزارتومن ناقابل که برای آن دادم که حرام است بماند که خیانت است به نویسنده و مترجم این کتاب

  • درود بر شما.
   بله متاسفانه برخی ناشران در امر ویراستاری کتاب بی دقتی بسیار می کنند که به فرهنگ و ادبیات آسیب بسیار می رساند

   • خب بله خودمون هم میدونیم ، اما همینجوری بشینیم نگاه کنیم ؟ نمیشه از اون انتشاراتی شکایت کرد ؟ من همین مشکل و توی کتاب آموزشی زبان داشتم. فاجعست توی کتاب آموزشی همچین ایراداتی

  • کتاب حقوقی برای دانش افزایی خریده ام،صرفنظر از اشتباهات متعدد و فاحش املایی،از نظر محتوایی هم اشتباه املایی منجر به قلب قانون دارد،آیا امکان شکایت وجود دارد؟

 2. سلام
  یکسال از چاپ کتابی که ترجمه کردم گذشته ولی هنوز ناشر حق ترجمه رو پرداخت نکرده. می خواستم شکایت کنم. می خواستم بدونم چه مراحلی رو باید طی کنم.

  • درود بر شما.
   بهترین راه حل گفتگوی دوستانه با ناشر می باشد. اما درصورتی که قصد شکایت دارید می توانید از طریق وزارت ارشاد اقدام فرمایید.
   موفق باشید

  • درود بر شما.
   بهترین راه حل درخواست دوستانه از ناشر است. اما چنانچه به نتیجه ای نرسیدید می توانید از طریق وزارت ارشاد اقدام فرمایید

 3. به نام خدا
  باسلام وقت بخیر
  بنده نویسنده می باشم کتاب بنده را ناشرم اصلا خوب ویراستاری نفرموده است.بنده باید به کجا مراجعه جهت شکایت نمایم.
  باتشکر

  • به نام خدا
   باسلام وقت بخیر بنده مترجم هستم و کتاب بنده را ناشرم خوب ویراستاری نکرده است لطفا راهنمایی کنید تا چگونه حق خود را بگیرم

   • درود بر شما.
    بهترین راه مذاکره دوستانه با ناشر است. در صورت عدم توفیق می توانید از طریق وزارت ارشاد و مصالحه حقوق خود را دریافت کنید.
    موفق باشید

 4. با سلام بنده در سال1396متنی را برای چاپ بعنوان کتاب به یکی از انتشارات دادم قرار بود دو ماهه چاپ شود حتی مبلغی را هم از بنده اخذ کردن و شابک هم گرفته بودن که بهم ارائه دادن و پیش نویس چاپ را هم برایم ارسال کردن ولی هنوز کتابم چاپ نشده و بهم جواب سربالا میدن، راه حل چیه به کجا باید شکایت کنم؟ ممنون

  • درود بر شما.
   بهتر است ابتدا این مسئله را با ناشر مربوطه در میان بگذارید و دوستانه حل کنید. اما چنانچه به نتیجه ای نرسیدید می توانید به وزارت ارشاد مراجعه کنید و از آنجا اقدام نمایید.
   موفق باشید

 5. سلام موسسه دانش‌پژوهان ۴ کتاب بی کیفیت تایپ صوتی که قیمت هم درج نشده رو به مبلغ دو میلیون تومان به من انداخته چجوری باید پیگیری کنم که سریعتر به نتیجه برسم

  • درود بر شما.
   بهتر است ابتدا با انتشارات مربوطه تماس بگیرید. چنانچه به نتیجه نرسیدید به وزارت ارشاد واقع در بهارستان مراجعه کنید.
   موفق باشید

 6. با سلام
  می خواستم بدونم که آیا نظارتی بر انتشارات و یا ناشر وجود داره و من چطور می تونم به یک نشر انتقاد ویا گلایه کنم. نشر ویدا کتاب هایی با ژانر وحشت نشر می کنه که اکثرا نویسنده آمریکایی است و کتاب رو در رده سنی نوجوان عرضه می کند. چرا باید چنین کتاب هایی به راحتی در دسترس نوجوان ما قرار بگیره. آیا از لحاظ روانی درسته که چنین سبک کارهایی برای چنین سنی تولید و عرضه بشه. چرا نظارت نمی شود.من می خواهم از این انتشارات شکایت کنم چه کار باید بکنم؟

  • درود بر شما.
   بهتر است ابتدا با انتشارات مربوطه صحبت بفرمایید و در نهایت به وزارت ارشاد مراجعه کنید.
   موفق باشید

 7. من از انتشارات نشر برتر یه کتاب آزمون استخدامی بانک به مبلغ176000تومان سفارش دادم اما هیچ کد رهگیری واسم ارسال نشد یک شماره داخل همون سایت بود چن هفته هر چی تماس میگیرم خاموش…
  خدا لعنتشون کنه خدا لعنتشون کنه 😔😔

 8. سلام، انتشارات حیدری کتاب های علوم پزشکی را با گوگل ترنسلیت ترجمه میکنه و بدون اصلاح و ویراستاری و با قیمت گرون میفروشه، واقعا این کارشون کلاه برداریه، ترجمه اسپیروف رو ۵۲۰تومن خریدم آشغاله، واقعا ظلمه اگر جلوی این انتشارات ها گرفته نشه ، واقعا بی مسّولیت هستن، جملات نه سر دارن نه ته و نه هیچ معنی خاصی، واقعا نیاز هست که روشون نظارت بشه، کتاب های ترجمه انتشارات حیدری چیزی فراتر از آشغال…

 9. سلام من کتاب داستاد با همکاری یک ناشر به صورت خصوصی یعنی با هزینه خودم چاپ کردم متاسفانه ناشر محترم هر وقت میگم اعلام وصول چه شد می گویند ما داریم انجام میدیم و این پروسه 3 ماه طول کشیده ، نمیدانم چه کار کنم و حرفاشون ضد و نقیض به نظرم میرسد . برای جلوگیری از بی احترامی و درگیری لفظی خدایی نکرده و بیش از این ضایع شدن حقم چه طور باید اقدام کنم. لطفا راهنمایی بفرمایید. ممنونم.

  • درود بر شما.
   چنانچه برای کتاب مجوز اخذ شده و کتاب به صورت فیزیکی چاپ شده است، جای نگرانی نیست.
   برخی از ناشران تلاش می کنند که چند کتاب را به طور هم زمان جهت اعلام وصول به وزارت ارشاد ببرند.
   بهتر است به صورت دوستانه از ایشان بخواهید کتاب شما را سریعتر اعلام وصول بگیرند.
   موفق باشید

 10. سلام وقتتون بخیر
  من امروز توی ماشین بودم و خانومی کتاب میفروخت و کتاب ملت عشق رو نویسنده زده بود اقای قاضی محسنی!
  من با کجا باید تماس بگیرم بابت این تخلف؟

 11. با سلام
  بعلت نداشتن منبع مالی، مجبور بودم کتاب پژوهشی خود را در اختیار ناشری قرار بدهم که ادعا می کرد به حقوق نویسنده احترام می گذارد؛ با این انتشارات در اینترنت آشنا شدم. فراخوانی زده و گفته بود در صورت موافقت تیم، کتاب شما رایگان چاپ می شود و حق التألیف هم داده می شود. با سادگی تمام پژوهشم را که در رابطه با تاریخ شهرم بود، در اختیارش قرار دادم و فوراً پذیرفته شد. قراردادی برای من فرستادند که می بایست همه ی امتیازات را به طور دائم به آنها واگذار کنم؛ وقتی گفتم: شما در فراخوان گفته بودید حق التألیف می دهید، گفتند: تیم به این نتیجه رسیده که فقط رایگان چاپ کنیم و حق التألیفی ندهیم؛ فقط دو کتاب از نسخه ی چاپی برایتان می فرستیم. با خودم گفتم کتاب اولم است، اشکال ندارد. انتشارات ایمیلی فرستاد و گفت: طبق این اسلوب صفحه آرایی را انجام دهید و عکس جلد را بفرستید تا کتاب روند چاپ را طی کند.
  الان کتاب مراحل چاپش را سپری می کند و انتشاراتی ایمیل فرستاده: باید ده جلد کتاب را بخرید وگرنه هیچ نسخه ی چاپی برایتان نمیفرستیم. عکس ایمیلشان را فرستادم و گفتم پس اون دو نسخه کتابی که قرار بود بفرستید چی؟ گفتند کنسله. حالا شدیداً احساس می کنم از سادگی من سوءاستفاده شده. این از فراخوانی که داده بودند، دروغ از آب درآمد این هم از آن دو نسخه ی رایگانشان که قولش را قبل از امضای قرارداد داده بودند.

  • متاسفانه برخی از ناشران به علت ناآگاهی از هزینه چاپ و انتشار کتاب، وعده ای می دهند که توان اجرای آن را ندارند

 12. با سلام متاسفانه در فضای مجازی بارها شاهد این مسئله بودم که بوک بلاگرهای سودجویی در فضای مجازی به اثری توهین می‌کنند و یا دیگران با پیج فیک سعی در کوبیدن اثری دارند. باید چه اقدامی کرد؟ آیا توهین‌ها به محتوای اثری ایرانی قابل پیگیری است؟ آیا هرکس می‌تواند پیج فیکی بزند و اثری را از روی غرض بکوبد؟

 13. سلام
  بعضی از ناشر ها به ناحق و به طور عجیبی قیمت ها را بالا بردن
  و کاری کردن که خیلیا نتونن کتاب بخرند یعنی کتاب۲۰۰ صفحه ای رو میدن ۷۰ تومان
  در صورتی که بقیه ناشر ها کتاب ۲۰۰ صفحه رو ۵۰ میدن
  حتی من کتاب ۶۰۰ صفحه خریدم ۹۰ تومان
  در صورتی که بخوام یه کتاب ششصد صفحه از نشر باژ بخرم میشه ۳۰۰یا۴۰۰ تومان😒
  یا نشر های ویدا و اذرباد هم همین طور هستن
  خیلی ها هستیم که ازشون شاکی هستیم
  لطفا رسیدگی کنید یا راه حلی بدید ازشون شکایت کنیم

 14. سلام کتابی نوشته ام که طبق قرارداد با انتشارات ،موظفن کتابهارو برام بفروشن وهرشش ماه یکبار تسویه بابت فروش کتابها انجام بشه، من بعد از گذشت هفت ماه،تماس گرفتم و تمامی پیامها موجودن که هیچ بی احترامی نکردم، انها پاسخی ندادن ونتیجتا گفتن تمامی کتابهایی که چاپ شده به خودم برگردانده میشه که خودم بفروشم، لطفا راه حلی اگرهست بفرمایید،فروش هزارجلد کتاب برای من بعنوان مولف نه کار درستیه و نه مجوزفروش بمن دادن،

 15. سلام وقت بخیر من کتاب آزمون استخدامی نشر آرسا رشته مربی امور تربیتی رو از شهرستان اومدم تهران حضوری سیصد و چهل تومن خریدم در صورتی که قیمت اینترنتیش اول ۲۸۹تومن بود بعد شدسیصدو هفت هزارتومن و دراخر بنده حضوری سیصدو چهل تومن خریدم .از سی و چهار تست درس اول جواب هفت تست غلطه. متن کتاب خلاصه خلاصه س . کجا باید شکایت کنم دیگه کلا انرژی منو گرفت انگیزه ام برای درس خوندن ازبین رفته به بنده هم ضرر مادی زده هم معنوی موقع خودشون باشه هزارتا حقوق مادی و معنوی برای خودشون میشمارن الان به بنده آسیب معنوی و مادی وارد شده بنده میخوام شکایت کنم لطفا راهنمایی کنید

  • سلام واقعا خیلی افتضاح هست
   من هم کتابی از نشر آرسا گرفتم اصلا به درد نخورد و تمام وقت من از بین رفت
   خواهشا راهنمایی کنید چطور باید شکایت کنم ازشون

 16. سلام و وقت بخير
  من با ناشري در مورد چاپ كتابي كه ترجمه كرده بودم صحبت كردم بعد بررسي كتابم ناشر گفت به ويراستاري نياز داره و خودش ويراستار معرفي كرده و مبلغي هم توافق كرديم بابت ويراستاري و من مبلغ رو بهشون پرداخت كردم الان ويراستار ميگه يا بايد اسم من به عنوان مترجم بياد ياد پول اضافي بهم داده بشه كه من مخالفت كردم. و ازشون خواستم فايل رو برام بفرستن ووقتي فايل رو بررسي كردم متوجه شدم نصف مبلغي كه من بهشون دادم كار انجام دادم ،مي خواستم بدونم چطوري مي تونم پيگيري كنم؟

 17. سلام اگر نویسنده کتاب یا جزوه محصول رو مرجوع نکنه بعد ۲۴ساعت چون اشتباه فرستاده امکان شکایت ازش هست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *