دریافت مجوز چاپ کتاب شامل چند مرحله است:

1- دریافت شابک

شمارهٔ استاندارد بین‌المللی کتاب یا شابک شماره‌ای متشکل از ۱۰ یا ۱۳ رقم که به کتاب‌های منتشرشده منسوب می‌شود و هر شماره منحصر به یک کتاب (یا یک نگارش یا نوع مشخص از آن کتاب) است، اما تجدید چاپ کتاب باعث تغییر شابک نمی‌شود.

2- دریافت فیپا

فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) عبارت است از فهرستنویسی توصیفی و تحلیلی كتاب پیش از انتشار و درج آن در صفحه حقوقی یا صفحه شناسنامه همان كتاب.

3- مجوز وزارت ارشاد

4- اعلام وصول از وزارت ارشاد

پس از چاپ کتاب و قبل از انتشار کتاب، متناسب با تیراژ چاپ، چند جلد کتاب می بایست در اختیار وزارت ارشاد قرار گیرد. که به آن اعلام وصول گفته می شود