در این قسمت تمام اطلاعات مورد نیاز نویسندگان و شاعران عزیز که قصد چاپ آثار خود را دارند؛ و آ گاهی کافی نسبت به مراحل چاپ کتاب و

سایز کتاب, هزینه ها و… ندارند ارائه می شود. تا بتوانند با دید بازتر و آگاهی بیشتری نسبت به چاپ اثرات خود اقدام کنند.

اطلاعات

بسیاری از افراد مایل هستند نامی از خود روی یک کتاب داشته باشند تا آثار خود را ماندگار کنند

گاهی ممکن است این کتاب محتوای ارزشمندی داشته باشد و توسط مردم یا جامعه ی علمی مورد استقبال قرار گیرد.

و گاهی نیز ممکن است یک جامعه ی هدف محدود و مشخص مورد نظر نویسنده کتاب باشد.

در هر دو صورت نویسنده برای چاپ یک اثر نیاز به اطلاعات مشخصی دارد

که در زیرمجموعه های این برگه به آن اشاره شده است.