آیین نامه تأسیس چاپخانه دارای چند ماده و تبصره می باشد که در ابتدا چاپخانه و واحد های موجود در آن را توضیح داده است

و بعد به توضیح ماده ها و تبصره ها پرداخته است.

آیین نامه تأسیس چاپخانه

آیین نامه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

ماده 1: چاپخانه، موسسه یا کارگاهی است که در آن کارهای چاپی بر روی کاغذ و سایر اشیا از طریق انواع چاپ انجام شود.

ماده 2: لیتوگرافی، واحدی است که در آن عمل عکاسی و آماده سازی اصل کار بر روی صفحات و سیلندرهای لاستیکی،

پلاستیکی، کاغذی، فلزی و موارد مشابه برای انواع چاپ انجام می پذیرد.

ماده 3: «وزارت» عبارت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

شرایط متقاضی تاسیس چاپخانه و واحدهای وابسته و محل چاپخانه

ماده 4: تاسیس چاپخانه و لیتوگرافی منوط به داشتن امکانات لازم و گرفتن پروانه تاسیس از وزارت است.

ماده 5: شرایط متقاضی گرفتن پروانه تاسیس به شرح زیر است:

الف – تابعیت ایران

ب – عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر؛

ج – عدم اشتهار به فساد اخلاق؛

د – انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم؛

ه – داشتن صلاحیت، تحصیلات لازم و آشنایی کافی با امور چاپ و لیتوگرافی به تشخیص وزارت؛

و – نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد؛

ز – عدم سابقه عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمان های که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است،

و عدم عضویت در گروه ها و سازمان های مرتد و محارب و غیرقانونی یا فعالیت موثر به نفع آنان.

تبصره 1: نخست وزیران، استانداران، امرای ارتش، ژاندارمری و شهربانی، روسای سازمان های دولتی، مدیران عامل و

روسای هیئت مدیره شرکت ها و بانک های دولتی و کلیه شرکت ها و موسساتی که شمول حکم در مورد آنها مستلزم ذکر نام است.

تبصره 2: خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان در شرایط مساوی از اولویت برخوردار هستند.

تبصره 3: هرگاه متقاضی تاسیس، شخص حقوقی باشد، مدیرعامل یا بالاترین مقام اجرایی موسسه باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشد.

در این صورت، پروانه تاسیس به نام مدیرعامل یا بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی مزبور صادر خواهد شد.

تبصره 4: تشخیص ضرورت تاسیس چاپخانه و لیتوگرافی جدید در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی

و نهادهای انقلاب اسلامی به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگی تام الاختیار وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی،

مور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است، که در وزارت تشکیل می شود.

ماده 6: برای متقاضیان واجد شرایط تاسیس چاپخانه و لیتوگرافی، قبل از صدور پروانه، موافقت نامه تاسیس صادر می شود

که مدت اعتبار آن یک سال است و به تشخیص وزارت قابل تمدید است.

ماده 7: مسئولیت اداره چاپخانه و واحدهای وابسته به آن با دارنده پروانه است.

وی مسئول حسن اجرای مفاد این آیین نامه و دستورالعمل های صادر شده از سوی

وزارت و پاسخگوی کیفیت و محتوای آگهی ها و کارهای چاپی است.

ماده 8: دارنده پروانه تاسیس هر زمان فاقد شرایط مذکور در ماده 5 شود، پروانه صادر شده از درجه اعتبار ساقط می شود.

تبصره: چنانچه مدیرعامل یا مدیر مسئول فوت کند یا فاقد شرایط ماده 5 شود، موسسه موظف است

ظرف سه ماه فرد واجد شرایط دیگری را تعیین و معرفی کند؛ در غیر این صورت، پروانه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 9: چنانچه دارنده پروانه فوت کند، تا زمان تعیین تکلیف ورثه نسبت به مالکیت چاپخانه،

ادامه فعالیت آن با معرفی فرد فنی واجد شرایط از طرف اکثریت وراث قانونی متوفی بلامانع خواهد بود.

تبصره: پس از صدور گواهی حصر وراثت، چنانچه یکی از وراث واجد شرایط ماده 5 باشد،

با موافقت سایر ورثه یا قیم آنها، پروانه با نام وی صادر خواهد شد؛ در غیر این صورت لازم است

فرد واجد شرایط دیگری با توافق کلیه وراث به وزارت معرفی شود.

ماده 10: محل چاپخانه یا واحدهای وابسته به آن باید غیر مسکونی بوده و از نظر استحکام بنا و بهداشت عمومی

و سایر امور، مورد تایید دستگاه های ذی ربط باشد و صرفا به چاپخانه اختصاص داشته باشد.

تبصره: ادارات روزنامه و مجله هایی که چاپخانه اختصاصی دارند، در صورتی که محل چاپخانه یا محل

مربوط به امور اداری روزنامه یا مجله در یک ساختمان قرار داشته باشد،

باید از یکدیگر جدا شوند به ترتیبی که دو قسمت مجزای از یکدیگر تشخیص داده شوند.

ماده 11: بازرسان وزارت مجازند در زمان فعالیت چاپخانه و واحدهای وابسته به آن از محل و فعالیت آن بازدید کنند.

شرایط قبول سفارش چاپ کتب و اوراق

ماده 12: هر چاپخانه موظف است کلیه سفارش های چاپی را با ذکر نوع، مشخصات سفارش دهنده،

تاریخ دریافت و تحویل در دفتر پلمپ شده قانونی ثبت کند.

تبصره 1: چاپ اعلانات و نشریاتی که سفارش دهنده آنها معلوم نیست، ممنوع است.

مدیر چاپخانه موظف است موارد خلاف را به وزارت اطلاع دهد.

تبصره 2: دارنده پروانه موظف است در چاپ کتاب، مقررات و ضوابط مربوط را رعایت و مشخصات هر کتاب را

مطابق دستور العمل ابلاغی در آن قید کند و نمونه ای از کلیه کتاب هایی را که چاپ می شود، به وزارت تسلیم کند.

تبصره 3: چاپخانه ها مکلف اند پیش از خروج کتاب از چاپخانه یا صحافی، برگه اعلام وصول را مطابق دستورالعمل وزارت دریافت کنند.

ماده 13: چاپخانه ها و واحدهای وابسته باید پیش از چاپ سفارش های زیر، مجوز کتبی وزارت را از ناشر یا مولف

درخواست و اخذ کنند (چاپ سایر سفارش ها به موجب دستورالعمل وزارت خواهد بود):

الف – قرآن مجید

ب – کتب کودکان و نوجوانان

ج – کتب مربوط به آموزش نظامی

د – کتب حل المسائل درسی و کمک آموزشی

ه – کتب مربوط به آموزش علائم راهنمایی و رانندگی

و – کتب تستی مربوط به بینش دینی و سیاسی

ز – کتب تستی مربوط به کنکورهای ورودی راهنمایی و دبیرستان (مدارس تیزهوشان)

ح – کتب مربوط به روابط زناشویی و مسائل جنسی

ط – کتب ورزشی

ی – کتب مربوط به اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی

ک – تقویم و سررسید

تبصره: اخذ مجوز پیش از چاپ برای دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و ناشرانی که بر

اساس مقررات ابلاغی وزارت، اختیار انتشار هر یک از کتب موضوع این ماده را دارند، ضروری نیست. وزارت،

ماده 14: کارخانه ها یا کارگاه هایی که چاپ بر روی محصولات آنها جزو تفکیک ناپذیر محسوب می شود،

موظف اند مجوز چاپ طرح های خود را از وزارت اخذ کنند.

ماده 15: سفارش دهنده و چاپخانه مربوط موظف اند برای چاپ مطبوعاتی که چاپ آنها روزانه یا هفتگی یا ماهانه تکرار می شود،

قراردادی در دو نسخه میان خود مبادله کنند. یک نسخه از قرارداد به منزله سفارشنامه در چاپخانه نگهداری می شود

تبصره: در مورد مطبوعات، هیچ یک از چاپخانه ها مجاز نیستند بدون مطالبه و ملاحظه امتیاز، به چاپ آنها اقدام کنند.

 شرایط فروش و تغییر محل و تعطیل چاپخانه و واحدهای وابسته به آن

ماده 16: دارنده موافقت نامه تاسیس و پروانه، حق انتقال موافقت نامه تاسیس و پروانه خود را به دیگری ندارد،

ماده 17: ورود، خرید و نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و دستگاه های لیتوگرافی موضوع این آیین نامه توسط دارندگان

موافقت نامه تاسیس و پروانه بلامانع است و با موافقت قبلی وزارت انجام می گیرد.

ماده 18: هرگونه تغییر مکان دستگاه های چاپ و لیتوگرافی باید با موافقت قبلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیانجام شود

هرگونه تغییر مکان دستگاه های چاپ و لیتوگرافی باید با موافقت قبلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شود.

تبصره: قبل از انتقال ماشین آلات چاپ به مکان جدید، ارائه تاییدیه به موارد مذکور در ماده 10 الزامی است.

ماده 19: هرگاه دارنده پروانه موضوع این آیین نامه، قصد تعطیل موقت یا دائم کارگاه خود را داشته باشد،.

باید قبلا مراتب را با ذکر مدت، به وزارت اطلاع دهد.

 سایر مقررات

ماده 20: چاپخانه ها و واحدهای وابسته که متعلق به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی،

نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و شهرداری ها یا سازمان هایی هستند که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است، ا

ز نظر فعالیت مشمول مواد 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 این آیین نامه هستند.

ماده 21: هر چاپخانه و واحدهای وابسته به آن باید مشخصات، عکس و نشانی محل اقامت کلیه کارگران و کارمندان

خود را با ذکر شغل و حدود مسئولیت هر یک به طور منظم در دفتر چاپخانه نگهداری کند.

ماده 22: از تاریخ تصویب این آیین نامه، کلیه چاپخانه ها و واحدهای وابسته به آنها باید ظرف مدتی که وزارت تعیین می کند،

خود را با مفاد این آیین نامه و دستورالعمل های صادر شده تطبیق دهند؛ در غیر این صورت، پروانه آنها از درجه اعتبار ساقط می شود.

ماده 23: تخلف از مقررات این آیین نامه، حسب مورد، موجب جلوگیری از فعالیت یا تعطیل موقت چاپخانه و واحدهای وابسته به آن می شود.

تبصره: تشخیص تناسب تخلف و میزان مجازات، به عهده کمیسیون منتخب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

ماده 24: نیروی انتظامی در سراسر کشور مکلف است بنا به اعلام کتبی وزارت، از فعالیت واحدهای متخلف یا فاقد پروانه جلوگیری کند.

ماده 25: از تاریخ تصویب این آیین نامه، کلیه مقررات مغایر ملغی است: وزارت، مامور اجرای این آیین نامه است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *