واحد فرهنگی دیجیتال

در اجرای ماده 22 آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های واحد فرهنگی دیجیتال

موضوع تصویب نامه شماره 172412/ت 41255 ه مورخ 3/8/1389 هیئت محترم وزیران،

«صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال» به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود.

واحد فرهنگی دیجیتال

ضوابط صدور مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال

ماده 1: تعاریف: در اجرای این ضوابط، واژگان و عبارات، در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف مرکز: «مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تبصره: در صورت تغییر نام مرکز مزبور، نام جدید مرکز جایگزین نام قبلی در این ضوابط خواهد شد.

ب واحد فرهنگی دیجیتال مجاز: واحد فرهنگی دیجیتال دارای مجوز فعالیت معتبر از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال.

ج مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال مجاز: مدیرانی که صلاحیت ایشان برای احراز سمت مدیریت

واحدهای فرهنگی دیجیتال مطابق با این ضوابط تایید و نام آنها به عنوان مدیر در مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال درج شده است.

بدیهی است در مورد شرکت ها و موسسات غیرتجاری، درج نام مدیران در مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال

منوط به طی تشریفات قانونی در مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری است.

د داده: هرگونه برنامه رایانه ای، اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال.

ه نشر دیجیتال: قراردادن داده در معرض عرضه از طریق رسانه های دیجیتال که

به دو گونه نشر بر حامل دیجیتال و نشر بر خط تقسیم می شود.

و نشر حامل دیجیتال: نشر دیجیتال از طریق حامل دیجیتال.

ز نشر بر خط: نشر دیجیتال از طریق رسانه برخط.

ح – بسته نرم افزاری رسانه ای: بسته نرم افزاری که برای دسترسی، نمایش، پخش،

جست و جو و یا بازی با محتوا دیجیتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده 2: «ایجاد» و «فعالیت» هر واحد فرهنگی دیجیتال به ترتیب منوط به اخذ مجوز

«تاسیس» و «فعالیت» از «مرکز» مطابق با مقررات این ضوابط است.

تبصره 1: صدور پروانه انتشار نشریات الکترونیک و مجوز تاسیس و فعالیت خبرگزاری ها مطابق با قوانین و مقررات

مربوط انجام می شود و از شمول این ضوابط مستثنی است؛ اما سایر اشکال رسانه های برخط توسط «مرکز» ثبت می شود.

ماده 3: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مقرر در این ضوابط می توانند

پس از طی تشریفات مذکور در ماده 4 این ضوابط، مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال دریافت و پس از تجهیز و راه اندازی

واحد فرهنگی دیجیتال مربوط و حسب مورد ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه مربوط، مجوز فعالیت واحد فرهنگی اخذ کنند.

مراحل صدور مجوز تاسیس و فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال

– دریافت تقاضای متقاضی به همراه مستندات زیر:

الف – 1. طرح عملیاتی فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع تقاضای مجوز،

الف – 2. مدارک و مستندات مورد نیاز برای احراز صلاحیت های مقرر در فصل سوم این ضوابط؛

ب – بررسی صلاحیت متقاضی برابر شرایط مقرر در فصل سوم این ضوابط؛

ج – صدور مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضی دارای صلاحیت های مقرر؛

د – دریافت گزارش تجهیز و راه اندازی واحد فرهنگی دیجیتال و مستندات مربوط در مهلت مقرر؛

ه – بررسی گزارش و مستندات ارائه شده و حسب لزوم بازرسی و بررسی واحد فرهنگی دیجیتال مربوط؛

و – صدور مجوز ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه متقاضی مجوز در مرجع ثبت شرکت ها

برای اشخاص حقوقی متقاضی مجوز که در مهلت زمانی مقرر، واحد فرهنگی دیجیتال مربوط را تجهیز و راه اندازی کرده اند (حسب مورد)؛

ز – دریافت مستندات ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه متقاضی مجوز در مرجع ثبت شرکت ها

برای اشخاص حقوقی متقاضی مجوز در مهلت مقرر (حسب مورد)؛

ح – صدور مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضی که در موعد مقرر واحد فرهنگی دیجیتال

موضوع مجوز تاسیس را تجهیز و راه اندازی و حسب لزوم نسبت به ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه مربوط اقدام کرده است.

 

صدور پروانه نشر

به استناد ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات و کانون ها و انجمن های فرهنگی مصوب 8/8/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی

و با استفاده از اختیارات حاصل از مواد 23 و 24 آن، آیین نامه اجرایی صدور پروانه نشر به شرح زیر تصویب می شود:

 

صدور پروانه نشر

شیوه نامه اجرایی صدور پروانه نشر

ماده 1: به استناد ماده 25 ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی،

وظایف و اختیارات هیئت نظارت بر مراکز فرهنگی و دبیرخانه آن در مورد نشر کتاب به شرح این آیین نامه

به دبیرخانه هیئت بررسی و صدور پروانه نشر زیر نظر معاونت امور فرهنگی تفویض می شود.

ماده 2: ناشر عبارت از هر شخصیت حقوقی یا حقیقی است که با اخذ پروانه موضوع این آیین نامه به عنوان

یک مرکز فرهنگی می تواند نسبت به انتشار و توزیع و فروش کتاب اقدام کند.

تبصره 1: کتاب به کالایی اطلاق می شود که به صورت غیر ادواری توسط ناشران اعم از حقیقی و یا حقوقی

به صورت کاغذی منتشر می شود. شرح پیش نویس برای مشخصات فیزیکی کتاب کافی است.

تبصره 2: پروانه نشر، سندی است که به موجب آن، احراز شرایط و صلاحیت شخص برای انتشار کتاب گواهی می شود.

از دارنده پروانه نشر در این شیوه نامه با عنوان صاحب امتیاز یاد می شود.

ماده 3: موسس مرکز نشر باید مطابق شرایط مندرج در ماده 6 ضوابط و مقررات

تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی دارای شرایط زیر باشد:

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران،

  1. نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر به تایید مراجع ذی ربط و برخورداری از حسن شهرت،

  2. محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر،

  3. دارا بودن 25 سال سن و متاهل بودن و یا حداقل 27 سال برای اشخاص مجرد،
  4. انجام خدمت وظیفه عمومی و یا داشتن معافیت دائم،
  5. داشتن امکانات کافی و متناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارائه سند رسمی اعم از اجاره یا مالکیت محل انتشارات،
  6. داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی ربط،
  7. احراز صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع

(داشتن 5 سال سابقه کار مدیریت نشر یا طی دوره های آموزشی مربوط به تایید کارشناسان امر).

 1. ماده 4: اشخاص مشروحه زیر براساس ماده 7 ضوابط و مقررات تاسیس مراکز،
 2. موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی، مجاز به تاسیس مرکز نشر نیستند:- کارگزاران نظام گذشته اعم از نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری،
 3. روسای سازمان های دولتی، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، روسای انجمن های
 4. شهر و شهرستان تهران و مراکز استان ها و اعضای ساواک، روسای حزب رستاخیز در تهران و
 5. مراکز شهرستان ها و استان ها و وابستگان رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342
 6. تا بیست و دوم بهمن 1357 در آن مشاغل بوده و نیز کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو،تلویزیون یا
 7. سخنرانی در اجتماعات، خدمتگزاران تبلیغاتی نظام گذشته بوده اند و توطئه گران و اقدام کنندگان علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران.ماده 5: متقاضی تاسیس مرکز نشر باید تقاضانامه ای به همراه اطلاعات مندرج در پرسشنامه های مربوط و مدارکزیر را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل تقاضا تسلیم کند.ادارات باید در همان روز نسبت به ثبت تقاضانامه و تسلیم قبض رسید به متقاضی اقدام کنند.
 8. ماده 5: متقاضی تاسیس مرکز نشر باید تقاضانامه ای به همراه اطلاعات مندرج در پرسشنامه های مربوط و مدارک

زیر را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل تقاضا تسلیم کند.

ادارات باید در همان روز نسبت به ثبت تقاضانامه و تسلیم قبض رسید به متقاضی اقدام کنند.

مدارک لازم برای ثبت تقاضا نشر:

 1. تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی،
 2. تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقوقی و اعضای موسس به همراه اساسنامه معتبر،
 3. گواهی عدم سوءپیشینه کیفری موثر،
 4. تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم،
 5. تصویر آخرین مدرک تحصیلی،
 6. اساسنامه مرکز نشر (برای متقاضیانی که به صورت گروه موسسان درخواست کرده اند).

ماده 6: ادارات کل استانی موظف اند بلافاصله پس از دریافت هر تقاضانامه، نسبت به بررسی مدارک اقدام کنند

و مدارک همراه و در صورت مشاهده هرگونه نقصی در آنها، مراتب را حداکثر ظرف 10 روز کاری، کتبا به نشانی متقاضی ارسال کنند.

ماده 7: ادارات کل استانی موظف اند ظرف مدت حداکثر 10 روز پرونده تکمیلی را با درج دقیق اظهار نظر

مبنی بر موافقت یا مخالفت به هیئت بررسی و صدور پروانه نشر ارسال کنند.

ماده 8: به منظور بررسی تقاضانامه های تاسیس مرکز نشر، اخذ تصمیم در مورد هر تقاضا، و نظارت

بر فعالیت مراکز نشر، هیئت بررسی و صدور پروانه نشر در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود.

اعضای این هیئت عبارت اند از:

 1. رئیس هیئت بررسی و صدور پروانه نشر که از سوی معاونت امور فرهنگی تعیین می شود،
 2. مدیر کل امور کتاب،
 3. مدیر کل مجامع، تشکل ها و فعالیت های فرهنگی،

4 و 5.  دو نفر از صاحبنظران و فعالان امور نشر به انتخاب معاون امور فرهنگی.

حمایت از انتشار کتب

به منظور ساماندهی و حمایت از انتشار کتب, ناشران تشویق فرهنگ کتاب و کتابخوانی، تقویت کتابخانه های حقیقی و حقوقی

و نیز اعمال سیاست های نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شیوه نامه اجرایی نحوه خرید کتاب به شرح زیر تنظیم

و اداره کل امور کتاب و کتابخوانی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن را عهده دار شد.

حمایت از انتشار کتب

آیین نامه نحوه تشویق چاپ و حمایت از انتشار کتب مناسب

.هیئت انتخاب و خرید کتاب

 1. به منظور بررسی، انتخاب، اولویت بندی و تعیین عناوین کتب منتشره برای خرید،

 2. هیئتی متشکل از 7 نفر به شرح زیر به حکم معاون امور فرهنگی و برای مدت دو سال

 3. در اداره کل امور کتاب و کتابخوانی تشکیل می شود:

– مدیرکل اداره امور کتاب و کتابخوانی که رئیس هیئت نیز خواهد بود،

– مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه فعالیت های فرهنگی،

– سه نفر کارشناس کتاب به انتخاب معاون فرهنگی،

– نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،

– یک نفر نماینده از یکی از تشکل های قانونی مرتبط با نشر کتاب و اهل قلم کشور

(تعیین تشکل مزبور توسط مدیرکل اداره امور کتاب و کتابخوانی صورت خواهد گرفت)،

– دبیر هیئت ستاد عالی هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد یا نماینده ایشان.

تبصره 1: در جلسات خرید کتاب های قرآنی، از مدیرکل دفتر هماهنگی و ترویج

فعالیت های قرآنی و یا نماینده ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره 2: در کلیه جلسات، یکی از کارمندان اداره کل امور کتاب و کتابخوانی

به عنوان منشی جلسه بدون حق رای حضور خواهد داشت.

تبصره 3: به هر یک از مدعوین غیر موظف شرکت کننده در جلسات،

حق الزحمه متناسب (با تشخیص مدیرکل امور کتاب و کتابخوانی) پرداخت خواهد شد.

 1. جلسات هیئت با حضور حداقل 5 نفر از اعضا، مشروط به حضور رئیس هیئت، رسمیت دارد

و کلیه تصمیمات هیئت با حداقل 4 رای معتبر است.

 1. دعوت از اعض برای تشکیل جلسه، تنظیم صورت جلسه و ابلاغ مصوبات هیئت به

واحدهای ذی ربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برعهده اداره کل امور کتاب و کتابخوانی است.

 1. رئیس هیئت باید هر سه ماه یک بار گزارشی از کتاب های مورد بررسی در جلسات هیئت

و فهرست کتاب های خریداری شده را در اختیار معاون امور فرهنگی قرار دهد.

. کتاب های واجد شرایط

کتاب هایی که واجد شرایط زیر باشند، مشمول استفاده از امتیازات موضوع این آیین نامه می شوند:

 1. کتاب هایی که در جهت تقویت و ترویج فرهنگ اسلامی باشند؛
 2. کتاب هایی که موجبات ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه براساس تعاریف مندرج در

مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی را فراهم آورند؛

 1. کتاب هایی که در حفظ، کسترش و غنای زبان و ادبیات فارسی موثر باشند؛
 2. کتاب های ارزشمندی که در ارتباط موضوعی با دین، فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، تاریخ و ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس باشند؛
 3. کتاب هایی که موجب ارتقای علمی در حوزه های مختلف شوند؛
 4. کتاب هایی که موجب ارتقای فرهنگ اسلامی و تعالی دانش اجتماعی زنان شوند؛
 5. کتاب هایی که موجب گسترش پیوندهای فرهنگی کشور با جوامع دیگری در جهت تقویت فرهنگ ایران و اسلام شوند؛
 6. کتاب های ارزشمند حوزه نظری هنر به ویژه هنر اسلامی؛
 7. فرهنگ ها و دایره المعارف ها (کتب مرجع ارزشمند)؛
 8. کتاب های ارزشمندی که با حوزه مخاطبان جامعه روستایی و عشایری ارتباط موضوعی دارند؛
 9. کتاب هایی که در استمرار یادگیری و مطالعه نوسوادان موثر باشند؛
 10. کتب کودکان و نوجوانان، که به منظور آشنا سازی این گروه سنی با تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران و اسلام

و مقابله با تهاجم فرهنگی، ترویج و تفهیم فرهنگ و معارف اسلامی و متناسب با نیازهای کودکان و نوجوانان تهیه شده باشد؛

 1. کتاب های داستان و شعر مناسب؛
 2. کتاب های متناسب با موضوعات مهم فرهنگی سال که از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام شده باشد.

تبصره 4: در موارد فوق، در صورتی که کتابی به عنوان کتاب برگزیده یکی از جوایز مهم کشوری انتخاب شده باشد

(مانند کتاب سال جمهوری اسلامی،…)، [آن کتاب] از اولویت برخوردار است.

تبصره 5: خرید کتاب های کمک درسی – مانند خودآموزها، حل المسائل ها،

و مجموعه های تست – ممنوع است.

تبصره 6: خرید کتاب ها باید به گونه ای تنظیم شود که انبار کتاب هیچ گاه از قرآن،

مفاتح الجنان، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و تفسیر قرآن خالی نباشد.

تبصره 7: خرید کتاب های علمی تخصصی که برای تعداد محدود متخصصان همان رشته ها قابل استفاده است،

فقط به میزان محدود و کتاب های علمی دیگر، به تعدادی که هیئت تشخیص می دهد، قابل خریداری است.

تبصره 8: ارائه اطلاعات غلط از سوی ناشر به هیئت (نظیر شناسنامه غیر واقعی کتاب و نظایر آن) تخلف محسوب می شود

و موجب محرومیت ناشر از خرید کتاب های انتشارات تا حداکثر سه سال خواهد شد.

آیین نامه تخلفات ناشران

به استناد بند 22 ماده 2 آیین نامه تخلفات ناشران قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12/12/1365 مجلس شورای اسلامی

و بند 12 مصوبه شورای عالی اداری راجع به وظایف واحدهای استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب

9/9/1381 و نیز آیین نامه صدور مجوز نشر کتاب و مصوبات جلسه های 147، 148، 149 شورای عالی انقلاب فرهنگی

و به منظور ضابطه مند کردن نحوه نظارت بر عملکرد ناشران از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات ناشران تهیه شد  و به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید.

آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات ناشران

ماده 1: به منظور بررسی، تحقیق و رسیدگی به تخلفات ناشران، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران

در هر استان و هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران در مرکز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکب

از اشخاص زیر و با صدور حکم از سوی معاونت امور فرهنگی تشکیل می شود:

الف- اعضای هیئت های بدون رسیدگی به تخلفات ناشران استان ها عبارت اند از:

 1. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط به عنوان عضو و رئیس هیئت.

 2. نماینده اتحادیه ناشران استان مربوط به عنوان عضو هیئت.

تبصره: در صورت نبود اتحادیه ناشران در استان، یکی از ناشران فعال و متعهد از سوی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان عضو هیئت منصوب می شود.

 1. یکی از کارشناسان مسئول امور حقوقی یا مدیر امور حقوقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط به عنوان عضو هینت.

ب- اعضای هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران که در مرکز وزارت متبوع تشکیل می شود، عبارت اند از:

 1. نماینده تام الاختیار معاونت امور فرهنگی به عنوان عضو و رئیس هیئت.
 2. مدیرکل امور کتاب به عنوان عضو هیئت.
 3. مدیرکل مجامع، تشکیل ها و فعالیت های فرهنگی به عنوان عضو هیئت.

4 و 5 . یک نفر صاحبنظر در امور تالیف و نشر کتاب و یک نفر کارشناس نشر به پیشنهاد معاونت

امور فرهنگی و تائید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان عضو هیئت.

 1. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان عضو هیئت.
 2. نماینده یکی از تشکل های اهالی قلم به عنوان عضو هیئت (تشکل مربوط از سوی معاونت امور فرهنگی تعیین می شود).

تبصره 1: محل تشکیل دبیرخانه هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران، معاونت امور فرهنگی است.

تبصره 2: هیئت های بدون رسیدگی به تخلفات ناشران با دعوت از کلیه اعضا و با حضور دو نفر عضو هیئت تشکیل می شود

و رسمیت می یابد و هیئت تجدید نظر پس از دعوت از کل اعضا با حضور حداقل 4 نفر از 7 نفر عضو تشکیل می شود

و مصوبات آنها به ترتیب با آرای دو و چهار عضو رسمیت می یابد.

تبصره 3: به جز اشخاصی که به قائم مقامی از سمت خود در هیئت های بدوی و تجدید نظر عضو هستند،

سایر اشخاص پیشنهاد شده برای مدت 3 سال پس از معرفی مقام ذی ربط عضویت ایشان

معتبر بوده و از سوی مراجع یاد شده قابل تمدید است.

تبصره 4: روسای هیئت های بدوی و تجدید نظر، مسئول تشکیل جلسات هیئت و نظم آن هستند

و دستور کار جلسه و ترتیب رسیدگی به عهده ایشان است.

ماده 2: هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران، با اطلاع و یا اعلام تخلف و یا شکایت هر شخص حقیقی

یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی و عمومی که تخلف یا تخلفاتی را به ناشر خاصی نسبت می دهد،

موظف به تشکیل پرونده و تحقیق و بررسی و رسیدگی به تخلفات اعلام شده هستند و موظف اند نسبت

به موضوع در هر صورت رسیدگی و رای بر برائت یا وقوع تخلف و مجازات به شرح آیین نامه صادر کنند.

تبصره 1: محل تشکیل هیئت های بدوی، در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز هر استان است

که حداقل باید در هر ماه یک جلسه در روز و ساعت معین تشکیل شود

و مسئولیت اداره جلسه به عهده مدیر کل استان مربوط است.

در صورتی که تعداد شکایت ها زیاد باشد و یا ضرورتی پیش آید، برگزاری جلسه فوق العاده با دعوت قبلی از اعضا ضروری است.

تبصره 2: در صورت اطلاع اداره کل استان از وقوع تخلف و یا محکومیت ناشر در مراجع قضایی و قانونی،

اداره کل مربوط موظف به تشکیل پرونده در هیئت بدوی و رسیدگی به تخلف یاد شده است و

یک نسخه از رای صادره از سوی هیئت همواره به اداره کل مجامع،

تشکل ها و فعالیت های فرهنگی (امور ناشران) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می شود.

تبصره 3: مسئولیت رسیدگی به تخلفات ناشران در تهران (تا تعیین هیئت بدوی این استان) به عهده هیئت تجدید نظر است

که با شرایط فوق الذکر به تخلفات رسیدگی خواهد کرد.

ماده 3: آرای صادره از هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران ظرف 15 روز پس از ابلاغ به

طرفین و دبیرخانه هیئت صدور پروانه نشر، از سوی شاکی و یا ناشر قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر

رسیدگی به تخلفات ناشران است و آرای صادره از سوی هیئت های تجدید نظر اعم از

نقص و یا تایید آرای بدوی، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.

تبصره 1: هیئت تجدید نظر نمی تواند بدوا بدون اعلام نظر و صدور رای از هیئت های بدوی وارد رسیدگی

به پرونده تخلفاتی ناشران شود(به استثنای تهران)، مگر با اعلام تخلف و شکایت ادارات

کل تابعه معاونت امور فرهنگی در تخلفات مهم

که در این صورت بدون ضرورت طرح در هیئت بدوی موضوع ابتدا به ساکن قابل طرح و رسیدگی در هیئت تجدید نظر است.

مرجع تعیین مصادیق تخلفات مهم، هیئت تجدید نظر است.

تبصره 2: هیئت تجدید نظر هر دو هفته یک بار در روز و ساعت مشخص در محل معاونت امور فرهنگی تشکیل جلسه می دهد.

ماده 4: هیئت های بدوی و تجدید نظر می توانند در چهارچوب پرونده مورد رسیدگی، هرگونه تحقیق و بررسی

کارشناسانه برای احراز وقوع تخلف را به عمل آورند و علت آن را از مراجع قانونی استعلام کنند؛

همچنین می توانند ناشر و در صورت وجود شاکی یا اعلام کننده جرم، ایشان را جهت شرکت در جلسه دعوت

و اظهارات ایشان را در صورت جلسه ثبت و درج کنند و لوایح دفاعیه و تصویر مدارک مثبته تخلف

یا بی گناهی طرفین را اخذ و در پرونده ضبط کنند و به امضای طرفین برسانند.

عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه رسیدگی، مانع از صدور رای قانونی هیئت های مذکور نخواهد بود.

ماده 5: تخلفات ناشران که در هیئت های بدوی و تجدید نظر قابل طرح است، به شرح زیر است:

الف- ثبت و اعلام هرگونه اطلاعات خلاف واقع و با هدف اغفال اشخاص و مقامات قانونی.

ب- هرگونه تحریف نظیر ثبت و یا تغییر اطلاعات در مجوزهای صادره.

ج- هرگونه جعل (اعم از مادی و معنوی) در خود اثر (مانند حذف یا تعویض عناوین یا شناسنامه

و یا صفحات نخست کتاب و مندرجات ماهوی آن) یا تغییر در جلد آن (نظیر تغییر تصاویر و اشکال و نوشته های جلد اثر).

د- هرگونه دخل و تصرف در مطالب و مندرجات و جلد آثار چاپ شده (نظیر ویرایش و تغییر شکل و کپی اثر اصلی)

به قصد معرفی اثر جدید (اصطلاحا کتاب سازی) به طوری که طبق معیارهای یک کتاب بتوان به آن اثر جدید اطلاق کرد

و موجب تضییع حقوق مولف یا مترجم یا ناشر یا گردآورنده دیگر شود.

 

محدودیت چاپ و نشر

محدودیت چاپ و نشر کتاب برای وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی دارای ماده و قوانین مختلفی می باشد.

محدودیت چاپ و نشر

آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب 1365

ماده 1: بولتن عبارت است از نشریه ای که توسط دستگاه های دولتی در زمینه های خبری، آموزشی، فنی، تخصصی،

سیاسی و نظایر اینها که مرتبط با محدودیت چاپ و نشر فعالیت آنها است،

به منظور ارتقای سطح آگاهی کارکنان همان دستگاه و مسئولان دیگر دستگاه ها، با تیراژ محدود

و در فواصل زمانی معین با چاپ یکرنگ و به طور رایگان منتشر و توزیع می شود و دارای انواع زیر است:

 1. بولتن خبری:

  این نشریه فقط در سطح دستگاه های دولتی منتشر می شود و حاوی آخرین اخبار داخلی

از قبیل دستورالعمل های اداری، انتصابات، رویدادها، بازدیدها و تشویق کارکنان است.

این بولتن با تیراژ حداکثر یک هشتم تعداد کل پرسنل دستگاه مورد نظر و حداکثر در 24 صفحه منتشر می شود

و تا 5% آن را می توان برای ارگان های دولتی دیگر ارسال کرد.

 1. بولتن سیاسی:

  نشریه ای است حاوی اخبار و نیز تحلیل رویدادهای داخلی و خارجی اعم از عادی یا طبقه بندی شده.

نشریه مذکور توسط دستگاه هایی منتشر می شود که قانونا مجاز به انتشار این گونه نشریات هستند.

ماده 2:

جزوه آموزشی، فنی و تخصصی نشریه ای است با محتوای صرفا آموزشی، علمی و تخصصی.

این نشریه مختص واحدهایی است که دارای وظایف فنی و تخصصی هستند و به علت عدم امکان

آموزش حضوری حداکثر تا 60 صفحه منتشر می شود و تا 5% آن را می توان برای دستگاه های دولتی دیگر ارسال کرد.

ماده 3: / محدودیت چاپ و نشر

بروشور نشریه ای است موردی که دستگاه ها در ارتباط با وظایف قانونی خود، به منظور انتقال اطلاعات مفید

و مختصر در یکی از زمینه های فرهنگی، فنی، صنعتی، خدماتی، بهداشتی و آموزشی، آن را برای اطلاع عموم منتشر می کنند.

ماده 4: / محدودیت چاپ و نشر

تشخیص ضرورت انتشار نشریات موضوع قانون مذکور در این آیین نامه و لغو اجازه انتشار و اعلام موارد تخلف،

با کمیسیون انتشارات دولتی است که با ترکیب زیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود:

 1. معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.

 2. معاونت امور مجلس و روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.

 3. نماینده تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی.

تبصره: مدیر کل مطبوعات و نشریات به عنوان دبیر جلسه در کمیسیون شرکت می کند.

ماده 5: / محدودیت چاپ و نشر

تقاضای دستگاه ها توسط بالاترین مقام آن دستگاه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می شود.

کلیه دستگاه ها باید دو نسخه از بولتن، نشریه و بروشوری را که بر اساس اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می کنند،

به طور مرتب و رایگان به اداره کل مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بفرستند.

هرگونه تغییر و تبدیل در نحوه انتشار نیز باید به اطلاع وزارت مذکور برسد.

ماده 6:

کلیه دستگاه های دولتی که تاکنون به چاپ و انتشار بولتن های داخلی، بروشور و نشریات مبادرت کرده اند،

مکلف اند ظرف مدت 2 ماه نسبت به تطبیق وضع خود با مقررات این آیین نامه اقدام کنند؛

در غیر این صورت، طبق تبصره 4 قانون مذکور اقدام خواهد شد.

ماده 7:

نشریات باید به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های علمی، فرهنگی و فنی

به صورت منظم از محل اعتبارات دستگاه ذی ربط منتشر شود.

تبصره 1: به هر دستگاه دولتی فقط اجازه انتشار یک بولتن داخلی داده می شود.

تبصره 2: بهای حاصل از فروش نشریات طبق تبصره 3 قانون مذکور در این آیین نامه پس از

وصول و احتساب هزینه به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.

ماده 8: مجوز انتشار بولتن، بروشور و نشریه دستگاه های دولتی در صورت تخلف از ظوابط مندرج در ماده 2

قانون مطبوعات و نیز  خودداری از ارسال 3 شماره از نشریه متوالیا و یا 5 شماره متناوبا به اداره کل مطبوعات و نشریات،

پس از تذکر کتبی و تکرار تخلف به موجب تصمیم کمیسیون انتشارات دولتی لغو خواهد شد.

ماده 9: انتشار غیر مجاز بولتن، بروشور و نشریه، در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی است

و دستگاه های ذی ربط موظف اند از منظور کردن هزینه های چاپ و انتشار آنها از محل اعتبارات خود پرهیز کنند.

ماده 10: اداره کل مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر انتشار نشریات دولتی

نظارت مستمر و کامل کند و در صورت مشاهده تخلف، مورد یا موارد را به انضمام مدارک لازم جهت اتخاذ تصمیم

به کمیسیون انتشارات دولتی ارجاع کند. کمیسیون پس از بررسی مقدماتی و احراز تخلف،

طبق این آیین نامه تصمیم گیری خواهد کرد.

ماده 11: موارد مندرج در بند 6 تبصره 1 قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی

از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور از شمول این آیین نامه مستثنی است.

 

اصلاحیه ضوابط نشر کتاب

اصلاحیه ضوابط نشر کتاب که در مجلس شورای عالی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است دارای ضوابط زیر است.

اصلاحیه ضوابط نشر کتاب

 

 

مصوب جلسه 660 مورخ 24/1/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 660 مورخ 24/1/1389، بر اساس پیشنهاد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصلاح مصوبه  را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- هدف

اعتلای فرهنگ دینی و ملی در جامعه از طریق توسعه دانش و نهادینه کردن ارزش های اسلامی، ایرانی و انقلابی

با تامین آزادی نشر کتاب، حفظ حرمت و آزادی قلم، صیانت از جایگاه والای علم، اندیشه و ایمان دینی

و نیز ایجاد زمینه مناسب برای حضور موثر در عرضه جامعه جهانی.

ماده 2- سیاست کلی

نظام جمهوری اسلامی، سیاست آزادی اندیشه و بیان آرا و عقاید را در چهارچوب هدف موضوع ماده 1 فوق

به عنوان یک اصل اساسی خود برگزیده است و بر حقوق و تکالیف قانونی مردم

در زمینه نشر کتاب اعم از چاپی و الکترونیکی مطابق ضوابط قانونی تاکید می کند.

ماده 3- سیاست های ایجابی، حدود و ظوابط

 • دولت و همه ارکان حکومت موظف اند در چهارچوب قانون، از حریم آزادی انتشار کتاب حمایت کنند.
 • حق انتشار کتاب به منظور آفرینش آگاهی های دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، هنری، تاریخی، اجتماعی و نظایر آن،
 • از حقوق آحاد ملت است و این حق بدون مجوز قانونی، قابل سلب نیست.
 • تدوین و اجرای سیاست های هدایتی و حمایتی جمهوری اسلامی ایران از کتاب باید به نحوی باشد
 • که اهل قلم را به تالیف، ترجمه و انتشار کتاب های متناسب با نیازهای جامعه امروز برای نیل به موارد زیر تشویق و ترغیب کند:

الف- تقویت و ترویج امر پژوهش؛

ب- تبیین و ترویج اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و نگهبانی از دستاوردهای آن از راه تالیف و نشر؛

ج- احیای میراث مکتوب و توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی؛

د- مقابله موثر و مفید با تهاجم سیاسی و فرهنگی علیه عقاید و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی؛

ه- بهره گیری مفید از دانش و اندیشه بشری از طریق ترجمه سنجیده و متناسب با زبان معیار؛

ز- حمایت از ترجمه و نشر آثار ارزشمند به زبان های دیگر؛

ل- کمک به توسعه آموزش غیررسمی افراد جامعه از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت همگانی.

ماده 4- حدود قانونی

نشر کتاب همان گونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادی های اجتماعی و انسانی تلقی شود،

چه بسا مورد سوء استفاده و اشاعه لاابالی گری فکری و اخلال در حقوق عمومی قرار گیرد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه های ذی صلاح موظف است برای مقابله با جوانب منفی،

حدود و ظوابط نشر کتاب را که ذیلا آمده است، مورد توجه قرار دهد و فضای سالم و سازنده چاپ و نشر کتاب را حفظ و حراست کند:

الف- دین و اخلاق:

 1. تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه گری، انکار یا تحریف مبانی و احکام اسلام و مخدوش کردن چهره شخصیت هایی که
 2. از نظر دین اسلام محترم شمرده می شوند و تحریف وقایع تاریخی دینی که مالا به انکار مبانی دین منجر شود.
 3. توهین به مقدسات دین مبین اسلام و تبلیغ علیه تعالیم اصول و مبانی آن.
 4. ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقه های منحرف و منسوخ، تحریف شده و بدعتگذار.

تبصره: معرفی ادیان و مذاهب و بیان احکام یا تحقیق درباره آنها با رویکرد علمی و غیر تبلیغی مستثنی است.

 1. ترویج خرافات و مخدوش کردن چهره اسلام.
 2. بیان جزئیات مراودات جنسی، گناهان، کلمات رکیک و مستهجن، به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود.

تبصره: بیان مراودات جنسی یا مفاسد با زبانی عفیف و غیرمحرک به منظور آموزش،

انتقال پیام مثبت یا نشان دادن چهره شخصیت های منفی، از حکم این بند مستثنی است.

 1. استفاده از جاذبه جنسی و تصاویر برهنه زنان یا مردان با عنوان آثار هنری یا هر عنوان دیگر.

تبصره: استفاده از تصاویر و طرح های علمی در کتاب های تخصصی و علمی، بلامانع است.

 1. انتشار تصاویر به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود؛ نظیر رقص، مشروب خواری و مجالس فسق و فجور.

تبصره: چاپ تصاویر مجالس فسق و فجور عناصر حکومت پهلوی یا ضدانقلاب برای استناد تاریخی با رعایت عفت عمومی، مستثنی است.

 1. ترویج مادی گرایی فلسفی و اخلاقی و سبک های زندگی مخالف ارزش های اسلامی و اخلاقی.
 2. خشن جلوه دادن چهره اسلام و مسلمانان واقعی.

 ب- سیاست و اجتماع:

 1. توهین، تخریب یا افترا به امام خمینی (ره) و رهبری، رئیس جمهور، مراجع تقلید و همه افرادی که حفظ حرمت آنها شرعا و یا قانونا لازم است.
 2. تبلیغ علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی و معارضه با آنها.
 3. برانگیختن جامعه به قیام علیه نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی.
 4. ترویج گروه های محارب و عناصر ضدانقلاب و تروریست و نظام های لائیک و سلطنتی و خاندان پهلوی و تطهیر چهره های منفی آنان.

تبصره: طرح و نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و علمی مخالفان  انقلاب

و نظام برای بررسی محققانه و عالمانه آرا و اندیشه های آنها منعی ندارد.

 1. تبلیغ و ترویج وابستگی به قدرت های سلطه جو و ضدیت با استقلال کشور.
 2. تبلیغ علیه منافع و امنیت ملی و ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی.

تبصره: بیان نارسایی ها و اشکالات در جمهوری اسلامی برای نقد و بررسی و شناخت دقیق تر مسائل

و دستیابی به راه حل های مناسب و بیان مستدل و اصلاح طلبانه مشکلات و دور از توهین و افترا بلامانع است.

 1. اخلال و تشکیک در وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و ایجاد آشوب، درگیری و اختلاف میان اقوام و مذاهب.

تبصره: چاپ کتاب های علمی و استدلالی عقیدتی که محرک احساسات منفی و برهم زننده

اساس وحدت در میان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد، اشکالی ندارد.

 1. تضعیف و تمسخر افتخارات ملی، حس وطن دوستی و توانایی های علمی و عملی مردم ایران، فرهنگ خودی و اقوام ایرانی.

تبصره: نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شائبه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و استعماری منعی ندارد.

 1. ترویج و تبلیغ روحیه خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانه و القای حس عقب ماندگی.
 2. تبلیغ صهیونیزم و انواع دیگر نژادپرستی.
 3. تحریف وقایع مهم و مسلم تاریخی ایران و اسلام.

ج- حقوق و فرهنگ عمومی

 1. توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت های دینی و قومی.
 2. ترویج و تبلیغ قانون گریزی، بی بندوباری و لاابالی گری.
 3. تبلیغ علیه خانواده و تضعیف و تخریب ارزش و جایگاه آن.
 4. ترویج ناامیدی، سرخوردگی، پوچی و بیهودگی و نگرش های منفی در جامعه و افزایش بی اعتمادی عمومی.
 5. تحقیر و تمسخر اقشار مختلف جامعه.
 6. ترویج و تبلیغ جریان ها و اشخاص فاسد و منحرف فرهنگی و هنری داخلی و خارجی.
 7. افشای غیرقانونی اسناد طبقه بندی شده کشوری و لشکری.
 8. تخریب هویت زبان ملی.

ماده 5- هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب

نظر به اینکه نظارت بر امر طبع و نشر کتاب و اجرای صحیح اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، این وزارتخانه هیئت نظارتی متشکل از حداقل پنج نفر

از میان صاحبنظران و شخصیت های علمی، دینی و فرهنگی وارد به مسائل کتاب و نشر و امور اجتماعی و سیاسی

و تبلیغاتی را انتخاب و جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد کرد.

تبصره: متناسب با هر رشته تخصصی و کاری، کار گروهی متشکل از افراد صاحبنظر و به انتخاب شورای فرهنگ عمومی

و زیر نظر هیئت تشکیل می شود. علاوه بر کار گروه های تخصصی فوق،

کار گروه های استانی نیز به معرفی هیئت و انتخاب شورای فرهنگ عمومی تشکیل می شود.

ماده 6- هیئت نظارت بر نشر کتاب های کودکان و نوجوانان

نظر به حساسیت و جنبه های خاص کتاب های کودکان و نوجوانان، هیئت ویژه ای به نام

«هیئت نظارت بر نشر کتاب های کودکان و نوجوانان» متشکل از حداقل پنج تن از افراد صاحبنظر و آگاه

به امور تربیتی (از دیدگاه اسلامی) و مسائل خاص کتاب های کودکان تشکیل خواهد شد.

این افراد را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از میان صاحبنظران و نویسندگان کتاب های کودکان و نوجوانان و

اشخاص آگاه به مسائل تربیتی در اسلام انتخاب و جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد کرد.

 

 

 

 

 

آیین نامه تأسیس چاپخانه

آیین نامه تأسیس چاپخانه دارای چند ماده و تبصره می باشد که در ابتدا چاپخانه و واحد های موجود در آن را توضیح داده است

و بعد به توضیح ماده ها و تبصره ها پرداخته است.

آیین نامه تأسیس چاپخانه

آیین نامه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

ماده 1: چاپخانه، موسسه یا کارگاهی است که در آن کارهای چاپی بر روی کاغذ و سایر اشیا از طریق انواع چاپ انجام شود.

ماده 2: لیتوگرافی، واحدی است که در آن عمل عکاسی و آماده سازی اصل کار بر روی صفحات و سیلندرهای لاستیکی،

پلاستیکی، کاغذی، فلزی و موارد مشابه برای انواع چاپ انجام می پذیرد.

ماده 3: «وزارت» عبارت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

شرایط متقاضی تاسیس چاپخانه و واحدهای وابسته و محل چاپخانه

ماده 4: تاسیس چاپخانه و لیتوگرافی منوط به داشتن امکانات لازم و گرفتن پروانه تاسیس از وزارت است.

ماده 5: شرایط متقاضی گرفتن پروانه تاسیس به شرح زیر است:

الف – تابعیت ایران

ب – عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر؛

ج – عدم اشتهار به فساد اخلاق؛

د – انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم؛

ه – داشتن صلاحیت، تحصیلات لازم و آشنایی کافی با امور چاپ و لیتوگرافی به تشخیص وزارت؛

و – نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد؛

ز – عدم سابقه عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمان های که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است،

و عدم عضویت در گروه ها و سازمان های مرتد و محارب و غیرقانونی یا فعالیت موثر به نفع آنان.

تبصره 1: نخست وزیران، استانداران، امرای ارتش، ژاندارمری و شهربانی، روسای سازمان های دولتی، مدیران عامل و

روسای هیئت مدیره شرکت ها و بانک های دولتی و کلیه شرکت ها و موسساتی که شمول حکم در مورد آنها مستلزم ذکر نام است.

تبصره 2: خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان در شرایط مساوی از اولویت برخوردار هستند.

تبصره 3: هرگاه متقاضی تاسیس، شخص حقوقی باشد، مدیرعامل یا بالاترین مقام اجرایی موسسه باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشد.

در این صورت، پروانه تاسیس به نام مدیرعامل یا بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی مزبور صادر خواهد شد.

تبصره 4: تشخیص ضرورت تاسیس چاپخانه و لیتوگرافی جدید در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی

و نهادهای انقلاب اسلامی به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگی تام الاختیار وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی،

مور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است، که در وزارت تشکیل می شود.

ماده 6: برای متقاضیان واجد شرایط تاسیس چاپخانه و لیتوگرافی، قبل از صدور پروانه، موافقت نامه تاسیس صادر می شود

که مدت اعتبار آن یک سال است و به تشخیص وزارت قابل تمدید است.

ماده 7: مسئولیت اداره چاپخانه و واحدهای وابسته به آن با دارنده پروانه است.

وی مسئول حسن اجرای مفاد این آیین نامه و دستورالعمل های صادر شده از سوی

وزارت و پاسخگوی کیفیت و محتوای آگهی ها و کارهای چاپی است.

ماده 8: دارنده پروانه تاسیس هر زمان فاقد شرایط مذکور در ماده 5 شود، پروانه صادر شده از درجه اعتبار ساقط می شود.

تبصره: چنانچه مدیرعامل یا مدیر مسئول فوت کند یا فاقد شرایط ماده 5 شود، موسسه موظف است

ظرف سه ماه فرد واجد شرایط دیگری را تعیین و معرفی کند؛ در غیر این صورت، پروانه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 9: چنانچه دارنده پروانه فوت کند، تا زمان تعیین تکلیف ورثه نسبت به مالکیت چاپخانه،

ادامه فعالیت آن با معرفی فرد فنی واجد شرایط از طرف اکثریت وراث قانونی متوفی بلامانع خواهد بود.

تبصره: پس از صدور گواهی حصر وراثت، چنانچه یکی از وراث واجد شرایط ماده 5 باشد،

با موافقت سایر ورثه یا قیم آنها، پروانه با نام وی صادر خواهد شد؛ در غیر این صورت لازم است

فرد واجد شرایط دیگری با توافق کلیه وراث به وزارت معرفی شود.

ماده 10: محل چاپخانه یا واحدهای وابسته به آن باید غیر مسکونی بوده و از نظر استحکام بنا و بهداشت عمومی

و سایر امور، مورد تایید دستگاه های ذی ربط باشد و صرفا به چاپخانه اختصاص داشته باشد.

تبصره: ادارات روزنامه و مجله هایی که چاپخانه اختصاصی دارند، در صورتی که محل چاپخانه یا محل

مربوط به امور اداری روزنامه یا مجله در یک ساختمان قرار داشته باشد،

باید از یکدیگر جدا شوند به ترتیبی که دو قسمت مجزای از یکدیگر تشخیص داده شوند.

ماده 11: بازرسان وزارت مجازند در زمان فعالیت چاپخانه و واحدهای وابسته به آن از محل و فعالیت آن بازدید کنند.

شرایط قبول سفارش چاپ کتب و اوراق

ماده 12: هر چاپخانه موظف است کلیه سفارش های چاپی را با ذکر نوع، مشخصات سفارش دهنده،

تاریخ دریافت و تحویل در دفتر پلمپ شده قانونی ثبت کند.

تبصره 1: چاپ اعلانات و نشریاتی که سفارش دهنده آنها معلوم نیست، ممنوع است.

مدیر چاپخانه موظف است موارد خلاف را به وزارت اطلاع دهد.

تبصره 2: دارنده پروانه موظف است در چاپ کتاب، مقررات و ضوابط مربوط را رعایت و مشخصات هر کتاب را

مطابق دستور العمل ابلاغی در آن قید کند و نمونه ای از کلیه کتاب هایی را که چاپ می شود، به وزارت تسلیم کند.

تبصره 3: چاپخانه ها مکلف اند پیش از خروج کتاب از چاپخانه یا صحافی، برگه اعلام وصول را مطابق دستورالعمل وزارت دریافت کنند.

ماده 13: چاپخانه ها و واحدهای وابسته باید پیش از چاپ سفارش های زیر، مجوز کتبی وزارت را از ناشر یا مولف

درخواست و اخذ کنند (چاپ سایر سفارش ها به موجب دستورالعمل وزارت خواهد بود):

الف – قرآن مجید

ب – کتب کودکان و نوجوانان

ج – کتب مربوط به آموزش نظامی

د – کتب حل المسائل درسی و کمک آموزشی

ه – کتب مربوط به آموزش علائم راهنمایی و رانندگی

و – کتب تستی مربوط به بینش دینی و سیاسی

ز – کتب تستی مربوط به کنکورهای ورودی راهنمایی و دبیرستان (مدارس تیزهوشان)

ح – کتب مربوط به روابط زناشویی و مسائل جنسی

ط – کتب ورزشی

ی – کتب مربوط به اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی

ک – تقویم و سررسید

تبصره: اخذ مجوز پیش از چاپ برای دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و ناشرانی که بر

اساس مقررات ابلاغی وزارت، اختیار انتشار هر یک از کتب موضوع این ماده را دارند، ضروری نیست. وزارت،

ماده 14: کارخانه ها یا کارگاه هایی که چاپ بر روی محصولات آنها جزو تفکیک ناپذیر محسوب می شود،

موظف اند مجوز چاپ طرح های خود را از وزارت اخذ کنند.

ماده 15: سفارش دهنده و چاپخانه مربوط موظف اند برای چاپ مطبوعاتی که چاپ آنها روزانه یا هفتگی یا ماهانه تکرار می شود،

قراردادی در دو نسخه میان خود مبادله کنند. یک نسخه از قرارداد به منزله سفارشنامه در چاپخانه نگهداری می شود

تبصره: در مورد مطبوعات، هیچ یک از چاپخانه ها مجاز نیستند بدون مطالبه و ملاحظه امتیاز، به چاپ آنها اقدام کنند.

 شرایط فروش و تغییر محل و تعطیل چاپخانه و واحدهای وابسته به آن

ماده 16: دارنده موافقت نامه تاسیس و پروانه، حق انتقال موافقت نامه تاسیس و پروانه خود را به دیگری ندارد،

ماده 17: ورود، خرید و نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و دستگاه های لیتوگرافی موضوع این آیین نامه توسط دارندگان

موافقت نامه تاسیس و پروانه بلامانع است و با موافقت قبلی وزارت انجام می گیرد.

ماده 18: هرگونه تغییر مکان دستگاه های چاپ و لیتوگرافی باید با موافقت قبلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیانجام شود

هرگونه تغییر مکان دستگاه های چاپ و لیتوگرافی باید با موافقت قبلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شود.

تبصره: قبل از انتقال ماشین آلات چاپ به مکان جدید، ارائه تاییدیه به موارد مذکور در ماده 10 الزامی است.

ماده 19: هرگاه دارنده پروانه موضوع این آیین نامه، قصد تعطیل موقت یا دائم کارگاه خود را داشته باشد،.

باید قبلا مراتب را با ذکر مدت، به وزارت اطلاع دهد.

 سایر مقررات

ماده 20: چاپخانه ها و واحدهای وابسته که متعلق به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی،

نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و شهرداری ها یا سازمان هایی هستند که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است، ا

ز نظر فعالیت مشمول مواد 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 این آیین نامه هستند.

ماده 21: هر چاپخانه و واحدهای وابسته به آن باید مشخصات، عکس و نشانی محل اقامت کلیه کارگران و کارمندان

خود را با ذکر شغل و حدود مسئولیت هر یک به طور منظم در دفتر چاپخانه نگهداری کند.

ماده 22: از تاریخ تصویب این آیین نامه، کلیه چاپخانه ها و واحدهای وابسته به آنها باید ظرف مدتی که وزارت تعیین می کند،

خود را با مفاد این آیین نامه و دستورالعمل های صادر شده تطبیق دهند؛ در غیر این صورت، پروانه آنها از درجه اعتبار ساقط می شود.

ماده 23: تخلف از مقررات این آیین نامه، حسب مورد، موجب جلوگیری از فعالیت یا تعطیل موقت چاپخانه و واحدهای وابسته به آن می شود.

تبصره: تشخیص تناسب تخلف و میزان مجازات، به عهده کمیسیون منتخب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

ماده 24: نیروی انتظامی در سراسر کشور مکلف است بنا به اعلام کتبی وزارت، از فعالیت واحدهای متخلف یا فاقد پروانه جلوگیری کند.

ماده 25: از تاریخ تصویب این آیین نامه، کلیه مقررات مغایر ملغی است: وزارت، مامور اجرای این آیین نامه است.

 

قانون معافیت انتشارات از مالیات

قانون معافیت انتشارات از مالیات دارای یک ماده واحد و تبصره می باشد که در اینجا به آن اشاره شده

البته این معافیت شامل کتاب فروشان نیز می باشد.

 

قانون معافیت انتشارات از مالیات

قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتاب فروشان از پرداخت مالیات

ماده واحد: از تاریخ ابلاغ این قانون، ناشران و فروشندگان کتاب و مطبوعات – اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی –

که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند و نیز نویسندگان، مترجمان، ویراستاران، گرافیست ها

و سایر پدیدآورندگان آثار فرهنگی مکتوب از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع فعالیت های مطبوعاتی و انتشاراتی معاف اند.

تبصره 1: ملاک تشخیص مصادیق موارد مذکور در ماده واحده در صورتی که مشخص نباشد،

با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

تبصره 2: اعتبار مورد نیاز برای معافیت مالیاتی مطبوعات و سایر موارد،

از محل سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش درآمد آگهی های اجاره تابلوهای شهری

که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می شود، تامین خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ نهم اردیبهشت ماده

یک هزاروسیصدوهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 26/2/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

قوانین ترجمه و چاپ

قوانین ترجمه و چاپ کتب ونشریات و آثار صوتی شامل 12 ماده می باشد. که در اینجا به همه ی آن ها اشاره شده است.

قوانینترمه و چاپ

قوانین ترجمه و چاپ :

ماده 1: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم یا وارث قانونی او است.

مدت استفاده از این حقوق که به وراث منتقل می شود، از تاریخ مرگ مترجم سی سال است .

حقوق متمرکز در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق، قائم مقام انتقال دهنده

برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمامی موارد استفاده الزامی است.

ماده 2: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده، به قصد فروش یا بهره برداری ماده از

طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.

ماده 3: نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده،

بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آن برای فروش ممنوع است.

حکم مذکور در این ماده، شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های

رادیو و تلویزیون یا هرگونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

ماده 4: از صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می شود که بر روی هر نسخه یا جلد آن

علامت بین المللی «پ» لاتین در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولید کننده و

نماینده  انحصاری و علامت تجاری ذکر شده باشد.

ماده 5: تکثیر و نسخه برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون به منظور

استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته

و اجازه نسخه برداری از آنها قبلا به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.

تبصره: نسخه برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون

در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد، بلامانع است.

ماده 6: در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، حمایت های مذکور در این قانون

به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است.

ماده7: اشخاصی که عالما یا عامدا مرتکب یکی از اعمال زیر شوند، علاوه بر تادیه خسارات شاکی خصوصی،

به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:

 1. کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند،
 2. کسانی که اشیای مذکور در ماده 3 را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده است، به کشور وارد یا از کشور صادر کنند.

ماده 8: هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی

مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد.

در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، ما به التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می شود.

ماده 9: مراجع قضایی مکلف اند ضمن رسیدگی به شکایات شاکی خصوصی، به تقاضای او نسبت به جلوگیری

از نشر و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.

ماده 10: احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایت های مذکور

در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نباشد؛ در غیر این صورت،

مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.

ماده 11: مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت از

حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را نفی نمی کند و محدود نمی سازد.

ماده 12: تعقیب بزه های مذکور در این قانون منوط به شکایات شاکی خصوصی است؛

و با گذشت او؛ تعقیب یا اجرای حکم موقوف می شود.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 26/9/1352

در جلسه روز پنج شنبه ششم دی ماه یک هزاروسیصدوپنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

انواع نشر

نشر کتاب مجموعه مراحلی که برای چاپ یک کتاب و عرضه ی آن باید طی شود, و انواع متفاوتی دارد, انواع نشر

بهتر است توسط نویسنده یا مترجم مورد توجه قرار گیرد. در ادامه انواع نشر به صورت کامل توضیح داده شده است .

انواع نشر

 انواع نشر

 • – نشر الکترونیکی :

 • همان نشر اثر روی دیسک یا شبکه می باشد.
 • – نشر به تقاضا :

 • همان تعداد کتاب چاپ می شود که تقاضا شده است و در نتیجه از چاپ کتاب به تعداد زیاد و انبار کردن کتاب
 • جلوگیری می شود.
 • نشر دولتی :

 • ناشری است که تشکیلات آن دولتی است.
 • – نشر رومیزی :

 • نسخه پردازی, حروف چینی, صفحه آرایی , و نمونه خوانی به کمک کامپیوتر شخصی .
 • یک نمونه از نرم افزار حروف چینی مخصوص نشر رومیزی زرنگار نام دارد.
 • – چاپگر :

 • دستگاه خروجی کامپیوتر که اطلاعات خروجی را بر روی کاغذ چاپ می کند .
 • – چاپگر لیزری :

 • در کامپیوتر نوعی چاپگر که در آن از لیزر به عنوان منبع نور و از خاصیت جذب و دفع الکترونیکی
 • برای نشاندن مرکب بر کاغذ استفاده می شود.
 • – چاپگر ماتریسی :

 • نوعی چاپگر است که حروف یا کاراکترها را به صورت ماتریسی از نقاط چاپ می کند.
 • – نشر مرجع :

 • انتشار کتاب های مرجع به عنوان اصلی ترین زمینه های فعالیت ناشر.
 • – نشر مشترک :

 • انتشار کتاب با همکاری چند شرکت انتشاراتی .