محدودیت چاپ و نشر

محدودیت چاپ و نشر کتاب برای وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی دارای ماده و قوانین مختلفی می باشد.

محدودیت چاپ و نشر

آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب 1365

ماده 1: بولتن عبارت است از نشریه ای که توسط دستگاه های دولتی در زمینه های خبری، آموزشی، فنی، تخصصی،

سیاسی و نظایر اینها که مرتبط با محدودیت چاپ و نشر فعالیت آنها است،

به منظور ارتقای سطح آگاهی کارکنان همان دستگاه و مسئولان دیگر دستگاه ها، با تیراژ محدود

و در فواصل زمانی معین با چاپ یکرنگ و به طور رایگان منتشر و توزیع می شود و دارای انواع زیر است:

 1. بولتن خبری:

  این نشریه فقط در سطح دستگاه های دولتی منتشر می شود و حاوی آخرین اخبار داخلی

از قبیل دستورالعمل های اداری، انتصابات، رویدادها، بازدیدها و تشویق کارکنان است.

این بولتن با تیراژ حداکثر یک هشتم تعداد کل پرسنل دستگاه مورد نظر و حداکثر در 24 صفحه منتشر می شود

و تا 5% آن را می توان برای ارگان های دولتی دیگر ارسال کرد.

 1. بولتن سیاسی:

  نشریه ای است حاوی اخبار و نیز تحلیل رویدادهای داخلی و خارجی اعم از عادی یا طبقه بندی شده.

نشریه مذکور توسط دستگاه هایی منتشر می شود که قانونا مجاز به انتشار این گونه نشریات هستند.

ماده 2:

جزوه آموزشی، فنی و تخصصی نشریه ای است با محتوای صرفا آموزشی، علمی و تخصصی.

این نشریه مختص واحدهایی است که دارای وظایف فنی و تخصصی هستند و به علت عدم امکان

آموزش حضوری حداکثر تا 60 صفحه منتشر می شود و تا 5% آن را می توان برای دستگاه های دولتی دیگر ارسال کرد.

ماده 3: / محدودیت چاپ و نشر

بروشور نشریه ای است موردی که دستگاه ها در ارتباط با وظایف قانونی خود، به منظور انتقال اطلاعات مفید

و مختصر در یکی از زمینه های فرهنگی، فنی، صنعتی، خدماتی، بهداشتی و آموزشی، آن را برای اطلاع عموم منتشر می کنند.

ماده 4: / محدودیت چاپ و نشر

تشخیص ضرورت انتشار نشریات موضوع قانون مذکور در این آیین نامه و لغو اجازه انتشار و اعلام موارد تخلف،

با کمیسیون انتشارات دولتی است که با ترکیب زیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود:

 1. معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.

 2. معاونت امور مجلس و روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.

 3. نماینده تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی.

تبصره: مدیر کل مطبوعات و نشریات به عنوان دبیر جلسه در کمیسیون شرکت می کند.

ماده 5: / محدودیت چاپ و نشر

تقاضای دستگاه ها توسط بالاترین مقام آن دستگاه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می شود.

کلیه دستگاه ها باید دو نسخه از بولتن، نشریه و بروشوری را که بر اساس اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می کنند،

به طور مرتب و رایگان به اداره کل مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بفرستند.

هرگونه تغییر و تبدیل در نحوه انتشار نیز باید به اطلاع وزارت مذکور برسد.

ماده 6:

کلیه دستگاه های دولتی که تاکنون به چاپ و انتشار بولتن های داخلی، بروشور و نشریات مبادرت کرده اند،

مکلف اند ظرف مدت 2 ماه نسبت به تطبیق وضع خود با مقررات این آیین نامه اقدام کنند؛

در غیر این صورت، طبق تبصره 4 قانون مذکور اقدام خواهد شد.

ماده 7:

نشریات باید به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های علمی، فرهنگی و فنی

به صورت منظم از محل اعتبارات دستگاه ذی ربط منتشر شود.

تبصره 1: به هر دستگاه دولتی فقط اجازه انتشار یک بولتن داخلی داده می شود.

تبصره 2: بهای حاصل از فروش نشریات طبق تبصره 3 قانون مذکور در این آیین نامه پس از

وصول و احتساب هزینه به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.

ماده 8: مجوز انتشار بولتن، بروشور و نشریه دستگاه های دولتی در صورت تخلف از ظوابط مندرج در ماده 2

قانون مطبوعات و نیز  خودداری از ارسال 3 شماره از نشریه متوالیا و یا 5 شماره متناوبا به اداره کل مطبوعات و نشریات،

پس از تذکر کتبی و تکرار تخلف به موجب تصمیم کمیسیون انتشارات دولتی لغو خواهد شد.

ماده 9: انتشار غیر مجاز بولتن، بروشور و نشریه، در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی است

و دستگاه های ذی ربط موظف اند از منظور کردن هزینه های چاپ و انتشار آنها از محل اعتبارات خود پرهیز کنند.

ماده 10: اداره کل مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر انتشار نشریات دولتی

نظارت مستمر و کامل کند و در صورت مشاهده تخلف، مورد یا موارد را به انضمام مدارک لازم جهت اتخاذ تصمیم

به کمیسیون انتشارات دولتی ارجاع کند. کمیسیون پس از بررسی مقدماتی و احراز تخلف،

طبق این آیین نامه تصمیم گیری خواهد کرد.

ماده 11: موارد مندرج در بند 6 تبصره 1 قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی

از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور از شمول این آیین نامه مستثنی است.

 

اصلاحیه ضوابط نشر کتاب

اصلاحیه ضوابط نشر کتاب که در مجلس شورای عالی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است دارای ضوابط زیر است.

اصلاحیه ضوابط نشر کتاب

 

 

مصوب جلسه 660 مورخ 24/1/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 660 مورخ 24/1/1389، بر اساس پیشنهاد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصلاح مصوبه  را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- هدف

اعتلای فرهنگ دینی و ملی در جامعه از طریق توسعه دانش و نهادینه کردن ارزش های اسلامی، ایرانی و انقلابی

با تامین آزادی نشر کتاب، حفظ حرمت و آزادی قلم، صیانت از جایگاه والای علم، اندیشه و ایمان دینی

و نیز ایجاد زمینه مناسب برای حضور موثر در عرضه جامعه جهانی.

ماده 2- سیاست کلی

نظام جمهوری اسلامی، سیاست آزادی اندیشه و بیان آرا و عقاید را در چهارچوب هدف موضوع ماده 1 فوق

به عنوان یک اصل اساسی خود برگزیده است و بر حقوق و تکالیف قانونی مردم

در زمینه نشر کتاب اعم از چاپی و الکترونیکی مطابق ضوابط قانونی تاکید می کند.

ماده 3- سیاست های ایجابی، حدود و ظوابط

 • دولت و همه ارکان حکومت موظف اند در چهارچوب قانون، از حریم آزادی انتشار کتاب حمایت کنند.
 • حق انتشار کتاب به منظور آفرینش آگاهی های دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، هنری، تاریخی، اجتماعی و نظایر آن،
 • از حقوق آحاد ملت است و این حق بدون مجوز قانونی، قابل سلب نیست.
 • تدوین و اجرای سیاست های هدایتی و حمایتی جمهوری اسلامی ایران از کتاب باید به نحوی باشد
 • که اهل قلم را به تالیف، ترجمه و انتشار کتاب های متناسب با نیازهای جامعه امروز برای نیل به موارد زیر تشویق و ترغیب کند:

الف- تقویت و ترویج امر پژوهش؛

ب- تبیین و ترویج اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و نگهبانی از دستاوردهای آن از راه تالیف و نشر؛

ج- احیای میراث مکتوب و توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی؛

د- مقابله موثر و مفید با تهاجم سیاسی و فرهنگی علیه عقاید و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی؛

ه- بهره گیری مفید از دانش و اندیشه بشری از طریق ترجمه سنجیده و متناسب با زبان معیار؛

ز- حمایت از ترجمه و نشر آثار ارزشمند به زبان های دیگر؛

ل- کمک به توسعه آموزش غیررسمی افراد جامعه از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت همگانی.

ماده 4- حدود قانونی

نشر کتاب همان گونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادی های اجتماعی و انسانی تلقی شود،

چه بسا مورد سوء استفاده و اشاعه لاابالی گری فکری و اخلال در حقوق عمومی قرار گیرد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه های ذی صلاح موظف است برای مقابله با جوانب منفی،

حدود و ظوابط نشر کتاب را که ذیلا آمده است، مورد توجه قرار دهد و فضای سالم و سازنده چاپ و نشر کتاب را حفظ و حراست کند:

الف- دین و اخلاق:

 1. تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه گری، انکار یا تحریف مبانی و احکام اسلام و مخدوش کردن چهره شخصیت هایی که
 2. از نظر دین اسلام محترم شمرده می شوند و تحریف وقایع تاریخی دینی که مالا به انکار مبانی دین منجر شود.
 3. توهین به مقدسات دین مبین اسلام و تبلیغ علیه تعالیم اصول و مبانی آن.
 4. ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقه های منحرف و منسوخ، تحریف شده و بدعتگذار.

تبصره: معرفی ادیان و مذاهب و بیان احکام یا تحقیق درباره آنها با رویکرد علمی و غیر تبلیغی مستثنی است.

 1. ترویج خرافات و مخدوش کردن چهره اسلام.
 2. بیان جزئیات مراودات جنسی، گناهان، کلمات رکیک و مستهجن، به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود.

تبصره: بیان مراودات جنسی یا مفاسد با زبانی عفیف و غیرمحرک به منظور آموزش،

انتقال پیام مثبت یا نشان دادن چهره شخصیت های منفی، از حکم این بند مستثنی است.

 1. استفاده از جاذبه جنسی و تصاویر برهنه زنان یا مردان با عنوان آثار هنری یا هر عنوان دیگر.

تبصره: استفاده از تصاویر و طرح های علمی در کتاب های تخصصی و علمی، بلامانع است.

 1. انتشار تصاویر به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود؛ نظیر رقص، مشروب خواری و مجالس فسق و فجور.

تبصره: چاپ تصاویر مجالس فسق و فجور عناصر حکومت پهلوی یا ضدانقلاب برای استناد تاریخی با رعایت عفت عمومی، مستثنی است.

 1. ترویج مادی گرایی فلسفی و اخلاقی و سبک های زندگی مخالف ارزش های اسلامی و اخلاقی.
 2. خشن جلوه دادن چهره اسلام و مسلمانان واقعی.

 ب- سیاست و اجتماع:

 1. توهین، تخریب یا افترا به امام خمینی (ره) و رهبری، رئیس جمهور، مراجع تقلید و همه افرادی که حفظ حرمت آنها شرعا و یا قانونا لازم است.
 2. تبلیغ علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی و معارضه با آنها.
 3. برانگیختن جامعه به قیام علیه نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی.
 4. ترویج گروه های محارب و عناصر ضدانقلاب و تروریست و نظام های لائیک و سلطنتی و خاندان پهلوی و تطهیر چهره های منفی آنان.

تبصره: طرح و نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و علمی مخالفان  انقلاب

و نظام برای بررسی محققانه و عالمانه آرا و اندیشه های آنها منعی ندارد.

 1. تبلیغ و ترویج وابستگی به قدرت های سلطه جو و ضدیت با استقلال کشور.
 2. تبلیغ علیه منافع و امنیت ملی و ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی.

تبصره: بیان نارسایی ها و اشکالات در جمهوری اسلامی برای نقد و بررسی و شناخت دقیق تر مسائل

و دستیابی به راه حل های مناسب و بیان مستدل و اصلاح طلبانه مشکلات و دور از توهین و افترا بلامانع است.

 1. اخلال و تشکیک در وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و ایجاد آشوب، درگیری و اختلاف میان اقوام و مذاهب.

تبصره: چاپ کتاب های علمی و استدلالی عقیدتی که محرک احساسات منفی و برهم زننده

اساس وحدت در میان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد، اشکالی ندارد.

 1. تضعیف و تمسخر افتخارات ملی، حس وطن دوستی و توانایی های علمی و عملی مردم ایران، فرهنگ خودی و اقوام ایرانی.

تبصره: نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شائبه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و استعماری منعی ندارد.

 1. ترویج و تبلیغ روحیه خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانه و القای حس عقب ماندگی.
 2. تبلیغ صهیونیزم و انواع دیگر نژادپرستی.
 3. تحریف وقایع مهم و مسلم تاریخی ایران و اسلام.

ج- حقوق و فرهنگ عمومی

 1. توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت های دینی و قومی.
 2. ترویج و تبلیغ قانون گریزی، بی بندوباری و لاابالی گری.
 3. تبلیغ علیه خانواده و تضعیف و تخریب ارزش و جایگاه آن.
 4. ترویج ناامیدی، سرخوردگی، پوچی و بیهودگی و نگرش های منفی در جامعه و افزایش بی اعتمادی عمومی.
 5. تحقیر و تمسخر اقشار مختلف جامعه.
 6. ترویج و تبلیغ جریان ها و اشخاص فاسد و منحرف فرهنگی و هنری داخلی و خارجی.
 7. افشای غیرقانونی اسناد طبقه بندی شده کشوری و لشکری.
 8. تخریب هویت زبان ملی.

ماده 5- هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب

نظر به اینکه نظارت بر امر طبع و نشر کتاب و اجرای صحیح اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، این وزارتخانه هیئت نظارتی متشکل از حداقل پنج نفر

از میان صاحبنظران و شخصیت های علمی، دینی و فرهنگی وارد به مسائل کتاب و نشر و امور اجتماعی و سیاسی

و تبلیغاتی را انتخاب و جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد کرد.

تبصره: متناسب با هر رشته تخصصی و کاری، کار گروهی متشکل از افراد صاحبنظر و به انتخاب شورای فرهنگ عمومی

و زیر نظر هیئت تشکیل می شود. علاوه بر کار گروه های تخصصی فوق،

کار گروه های استانی نیز به معرفی هیئت و انتخاب شورای فرهنگ عمومی تشکیل می شود.

ماده 6- هیئت نظارت بر نشر کتاب های کودکان و نوجوانان

نظر به حساسیت و جنبه های خاص کتاب های کودکان و نوجوانان، هیئت ویژه ای به نام

«هیئت نظارت بر نشر کتاب های کودکان و نوجوانان» متشکل از حداقل پنج تن از افراد صاحبنظر و آگاه

به امور تربیتی (از دیدگاه اسلامی) و مسائل خاص کتاب های کودکان تشکیل خواهد شد.

این افراد را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از میان صاحبنظران و نویسندگان کتاب های کودکان و نوجوانان و

اشخاص آگاه به مسائل تربیتی در اسلام انتخاب و جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد کرد.

 

 

 

 

 

آیین نامه تأسیس چاپخانه

آیین نامه تأسیس چاپخانه دارای چند ماده و تبصره می باشد که در ابتدا چاپخانه و واحد های موجود در آن را توضیح داده است

و بعد به توضیح ماده ها و تبصره ها پرداخته است.

آیین نامه تأسیس چاپخانه

آیین نامه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

ماده 1: چاپخانه، موسسه یا کارگاهی است که در آن کارهای چاپی بر روی کاغذ و سایر اشیا از طریق انواع چاپ انجام شود.

ماده 2: لیتوگرافی، واحدی است که در آن عمل عکاسی و آماده سازی اصل کار بر روی صفحات و سیلندرهای لاستیکی،

پلاستیکی، کاغذی، فلزی و موارد مشابه برای انواع چاپ انجام می پذیرد.

ماده 3: «وزارت» عبارت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

شرایط متقاضی تاسیس چاپخانه و واحدهای وابسته و محل چاپخانه

ماده 4: تاسیس چاپخانه و لیتوگرافی منوط به داشتن امکانات لازم و گرفتن پروانه تاسیس از وزارت است.

ماده 5: شرایط متقاضی گرفتن پروانه تاسیس به شرح زیر است:

الف – تابعیت ایران

ب – عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر؛

ج – عدم اشتهار به فساد اخلاق؛

د – انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم؛

ه – داشتن صلاحیت، تحصیلات لازم و آشنایی کافی با امور چاپ و لیتوگرافی به تشخیص وزارت؛

و – نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد؛

ز – عدم سابقه عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمان های که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است،

و عدم عضویت در گروه ها و سازمان های مرتد و محارب و غیرقانونی یا فعالیت موثر به نفع آنان.

تبصره 1: نخست وزیران، استانداران، امرای ارتش، ژاندارمری و شهربانی، روسای سازمان های دولتی، مدیران عامل و

روسای هیئت مدیره شرکت ها و بانک های دولتی و کلیه شرکت ها و موسساتی که شمول حکم در مورد آنها مستلزم ذکر نام است.

تبصره 2: خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان در شرایط مساوی از اولویت برخوردار هستند.

تبصره 3: هرگاه متقاضی تاسیس، شخص حقوقی باشد، مدیرعامل یا بالاترین مقام اجرایی موسسه باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشد.

در این صورت، پروانه تاسیس به نام مدیرعامل یا بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی مزبور صادر خواهد شد.

تبصره 4: تشخیص ضرورت تاسیس چاپخانه و لیتوگرافی جدید در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی

و نهادهای انقلاب اسلامی به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگی تام الاختیار وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی،

مور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است، که در وزارت تشکیل می شود.

ماده 6: برای متقاضیان واجد شرایط تاسیس چاپخانه و لیتوگرافی، قبل از صدور پروانه، موافقت نامه تاسیس صادر می شود

که مدت اعتبار آن یک سال است و به تشخیص وزارت قابل تمدید است.

ماده 7: مسئولیت اداره چاپخانه و واحدهای وابسته به آن با دارنده پروانه است.

وی مسئول حسن اجرای مفاد این آیین نامه و دستورالعمل های صادر شده از سوی

وزارت و پاسخگوی کیفیت و محتوای آگهی ها و کارهای چاپی است.

ماده 8: دارنده پروانه تاسیس هر زمان فاقد شرایط مذکور در ماده 5 شود، پروانه صادر شده از درجه اعتبار ساقط می شود.

تبصره: چنانچه مدیرعامل یا مدیر مسئول فوت کند یا فاقد شرایط ماده 5 شود، موسسه موظف است

ظرف سه ماه فرد واجد شرایط دیگری را تعیین و معرفی کند؛ در غیر این صورت، پروانه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 9: چنانچه دارنده پروانه فوت کند، تا زمان تعیین تکلیف ورثه نسبت به مالکیت چاپخانه،

ادامه فعالیت آن با معرفی فرد فنی واجد شرایط از طرف اکثریت وراث قانونی متوفی بلامانع خواهد بود.

تبصره: پس از صدور گواهی حصر وراثت، چنانچه یکی از وراث واجد شرایط ماده 5 باشد،

با موافقت سایر ورثه یا قیم آنها، پروانه با نام وی صادر خواهد شد؛ در غیر این صورت لازم است

فرد واجد شرایط دیگری با توافق کلیه وراث به وزارت معرفی شود.

ماده 10: محل چاپخانه یا واحدهای وابسته به آن باید غیر مسکونی بوده و از نظر استحکام بنا و بهداشت عمومی

و سایر امور، مورد تایید دستگاه های ذی ربط باشد و صرفا به چاپخانه اختصاص داشته باشد.

تبصره: ادارات روزنامه و مجله هایی که چاپخانه اختصاصی دارند، در صورتی که محل چاپخانه یا محل

مربوط به امور اداری روزنامه یا مجله در یک ساختمان قرار داشته باشد،

باید از یکدیگر جدا شوند به ترتیبی که دو قسمت مجزای از یکدیگر تشخیص داده شوند.

ماده 11: بازرسان وزارت مجازند در زمان فعالیت چاپخانه و واحدهای وابسته به آن از محل و فعالیت آن بازدید کنند.

شرایط قبول سفارش چاپ کتب و اوراق

ماده 12: هر چاپخانه موظف است کلیه سفارش های چاپی را با ذکر نوع، مشخصات سفارش دهنده،

تاریخ دریافت و تحویل در دفتر پلمپ شده قانونی ثبت کند.

تبصره 1: چاپ اعلانات و نشریاتی که سفارش دهنده آنها معلوم نیست، ممنوع است.

مدیر چاپخانه موظف است موارد خلاف را به وزارت اطلاع دهد.

تبصره 2: دارنده پروانه موظف است در چاپ کتاب، مقررات و ضوابط مربوط را رعایت و مشخصات هر کتاب را

مطابق دستور العمل ابلاغی در آن قید کند و نمونه ای از کلیه کتاب هایی را که چاپ می شود، به وزارت تسلیم کند.

تبصره 3: چاپخانه ها مکلف اند پیش از خروج کتاب از چاپخانه یا صحافی، برگه اعلام وصول را مطابق دستورالعمل وزارت دریافت کنند.

ماده 13: چاپخانه ها و واحدهای وابسته باید پیش از چاپ سفارش های زیر، مجوز کتبی وزارت را از ناشر یا مولف

درخواست و اخذ کنند (چاپ سایر سفارش ها به موجب دستورالعمل وزارت خواهد بود):

الف – قرآن مجید

ب – کتب کودکان و نوجوانان

ج – کتب مربوط به آموزش نظامی

د – کتب حل المسائل درسی و کمک آموزشی

ه – کتب مربوط به آموزش علائم راهنمایی و رانندگی

و – کتب تستی مربوط به بینش دینی و سیاسی

ز – کتب تستی مربوط به کنکورهای ورودی راهنمایی و دبیرستان (مدارس تیزهوشان)

ح – کتب مربوط به روابط زناشویی و مسائل جنسی

ط – کتب ورزشی

ی – کتب مربوط به اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی

ک – تقویم و سررسید

تبصره: اخذ مجوز پیش از چاپ برای دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و ناشرانی که بر

اساس مقررات ابلاغی وزارت، اختیار انتشار هر یک از کتب موضوع این ماده را دارند، ضروری نیست. وزارت،

ماده 14: کارخانه ها یا کارگاه هایی که چاپ بر روی محصولات آنها جزو تفکیک ناپذیر محسوب می شود،

موظف اند مجوز چاپ طرح های خود را از وزارت اخذ کنند.

ماده 15: سفارش دهنده و چاپخانه مربوط موظف اند برای چاپ مطبوعاتی که چاپ آنها روزانه یا هفتگی یا ماهانه تکرار می شود،

قراردادی در دو نسخه میان خود مبادله کنند. یک نسخه از قرارداد به منزله سفارشنامه در چاپخانه نگهداری می شود

تبصره: در مورد مطبوعات، هیچ یک از چاپخانه ها مجاز نیستند بدون مطالبه و ملاحظه امتیاز، به چاپ آنها اقدام کنند.

 شرایط فروش و تغییر محل و تعطیل چاپخانه و واحدهای وابسته به آن

ماده 16: دارنده موافقت نامه تاسیس و پروانه، حق انتقال موافقت نامه تاسیس و پروانه خود را به دیگری ندارد،

ماده 17: ورود، خرید و نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و دستگاه های لیتوگرافی موضوع این آیین نامه توسط دارندگان

موافقت نامه تاسیس و پروانه بلامانع است و با موافقت قبلی وزارت انجام می گیرد.

ماده 18: هرگونه تغییر مکان دستگاه های چاپ و لیتوگرافی باید با موافقت قبلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیانجام شود

هرگونه تغییر مکان دستگاه های چاپ و لیتوگرافی باید با موافقت قبلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شود.

تبصره: قبل از انتقال ماشین آلات چاپ به مکان جدید، ارائه تاییدیه به موارد مذکور در ماده 10 الزامی است.

ماده 19: هرگاه دارنده پروانه موضوع این آیین نامه، قصد تعطیل موقت یا دائم کارگاه خود را داشته باشد،.

باید قبلا مراتب را با ذکر مدت، به وزارت اطلاع دهد.

 سایر مقررات

ماده 20: چاپخانه ها و واحدهای وابسته که متعلق به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی،

نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و شهرداری ها یا سازمان هایی هستند که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است، ا

ز نظر فعالیت مشمول مواد 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 این آیین نامه هستند.

ماده 21: هر چاپخانه و واحدهای وابسته به آن باید مشخصات، عکس و نشانی محل اقامت کلیه کارگران و کارمندان

خود را با ذکر شغل و حدود مسئولیت هر یک به طور منظم در دفتر چاپخانه نگهداری کند.

ماده 22: از تاریخ تصویب این آیین نامه، کلیه چاپخانه ها و واحدهای وابسته به آنها باید ظرف مدتی که وزارت تعیین می کند،

خود را با مفاد این آیین نامه و دستورالعمل های صادر شده تطبیق دهند؛ در غیر این صورت، پروانه آنها از درجه اعتبار ساقط می شود.

ماده 23: تخلف از مقررات این آیین نامه، حسب مورد، موجب جلوگیری از فعالیت یا تعطیل موقت چاپخانه و واحدهای وابسته به آن می شود.

تبصره: تشخیص تناسب تخلف و میزان مجازات، به عهده کمیسیون منتخب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

ماده 24: نیروی انتظامی در سراسر کشور مکلف است بنا به اعلام کتبی وزارت، از فعالیت واحدهای متخلف یا فاقد پروانه جلوگیری کند.

ماده 25: از تاریخ تصویب این آیین نامه، کلیه مقررات مغایر ملغی است: وزارت، مامور اجرای این آیین نامه است.

 

قانون معافیت انتشارات از مالیات

قانون معافیت انتشارات از مالیات دارای یک ماده واحد و تبصره می باشد که در اینجا به آن اشاره شده

البته این معافیت شامل کتاب فروشان نیز می باشد.

 

قانون معافیت انتشارات از مالیات

قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتاب فروشان از پرداخت مالیات

ماده واحد: از تاریخ ابلاغ این قانون، ناشران و فروشندگان کتاب و مطبوعات – اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی –

که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند و نیز نویسندگان، مترجمان، ویراستاران، گرافیست ها

و سایر پدیدآورندگان آثار فرهنگی مکتوب از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع فعالیت های مطبوعاتی و انتشاراتی معاف اند.

تبصره 1: ملاک تشخیص مصادیق موارد مذکور در ماده واحده در صورتی که مشخص نباشد،

با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

تبصره 2: اعتبار مورد نیاز برای معافیت مالیاتی مطبوعات و سایر موارد،

از محل سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش درآمد آگهی های اجاره تابلوهای شهری

که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می شود، تامین خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ نهم اردیبهشت ماده

یک هزاروسیصدوهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 26/2/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

قوانین ترجمه و چاپ

قوانین ترجمه و چاپ کتب ونشریات و آثار صوتی شامل 12 ماده می باشد. که در اینجا به همه ی آن ها اشاره شده است.

قوانینترمه و چاپ

قوانین ترجمه و چاپ :

ماده 1: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم یا وارث قانونی او است.

مدت استفاده از این حقوق که به وراث منتقل می شود، از تاریخ مرگ مترجم سی سال است .

حقوق متمرکز در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق، قائم مقام انتقال دهنده

برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمامی موارد استفاده الزامی است.

ماده 2: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده،

به قصد فروش یا بهره برداری ماده از

طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.

ماده 3: نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده،

بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آن برای فروش ممنوع است.

حکم مذکور در این ماده، شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های

رادیو و تلویزیون یا هرگونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

ماده 4: از صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می شود که بر روی هر نسخه یا جلد آن

علامت بین المللی «پ» لاتین در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولید کننده و

نماینده  انحصاری و علامت تجاری ذکر شده باشد.

ماده 5: تکثیر و نسخه برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون به منظور

استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته

و اجازه نسخه برداری از آنها قبلا به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.

تبصره: نسخه برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون

در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد، بلامانع است.

ماده 6: در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، حمایت های مذکور در این قانون

به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است.

ماده7: اشخاصی که عالما یا عامدا مرتکب یکی از اعمال زیر شوند، علاوه بر تادیه خسارات شاکی خصوصی،

به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:

 1. کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند،
 2. کسانی که اشیای مذکور در ماده 3 را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده است، به کشور وارد یا از کشور صادر کنند.

ماده 8: هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی

مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد.

در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، ما به التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می شود.

ماده 9: مراجع قضایی مکلف اند ضمن رسیدگی به شکایات شاکی خصوصی،

به تقاضای او نسبت به جلوگیری

از نشر و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.

ماده 10: احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایت های مذکور

در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نباشد؛ در غیر این صورت،

مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.

ماده 11: مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت از

حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را نفی نمی کند و محدود نمی سازد.

ماده 12: تعقیب بزه های مذکور در این قانون منوط به شکایات شاکی خصوصی است؛

و با گذشت او؛ تعقیب یا اجرای حکم موقوف می شود.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 26/9/1352

در جلسه روز پنج شنبه ششم دی ماه یک هزاروسیصدوپنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

انواع نشر

نشر کتاب مجموعه مراحلی که برای چاپ یک کتاب و عرضه ی آن باید طی شود, و انواع متفاوتی دارد, انواع نشر

بهتر است توسط نویسنده یا مترجم مورد توجه قرار گیرد. در ادامه انواع نشر به صورت کامل توضیح داده شده است .

انواع نشر

 انواع نشر

 • – نشر الکترونیکی :

 • همان نشر اثر روی دیسک یا شبکه می باشد.
 • – نشر به تقاضا :

 • همان تعداد کتاب چاپ می شود که تقاضا شده است و در نتیجه از چاپ کتاب به تعداد زیاد و انبار کردن کتاب
 • جلوگیری می شود.
 • نشر دولتی :

 • ناشری است که تشکیلات آن دولتی است.
 • – نشر رومیزی :

 • نسخه پردازی, حروف چینی, صفحه آرایی , و نمونه خوانی به کمک کامپیوتر شخصی .
 • یک نمونه از نرم افزار حروف چینی مخصوص نشر رومیزی زرنگار نام دارد.
 • – چاپگر :

 • دستگاه خروجی کامپیوتر که اطلاعات خروجی را بر روی کاغذ چاپ می کند .
 • – چاپگر لیزری :

 • در کامپیوتر نوعی چاپگر که در آن از لیزر به عنوان منبع نور و از خاصیت جذب و دفع الکترونیکی
 • برای نشاندن مرکب بر کاغذ استفاده می شود.
 • – چاپگر ماتریسی :

 • نوعی چاپگر است که حروف یا کاراکترها را به صورت ماتریسی از نقاط چاپ می کند.
 • – نشر مرجع :

 • انتشار کتاب های مرجع به عنوان اصلی ترین زمینه های فعالیت ناشر.
 • – نشر مشترک :

 • انتشار کتاب با همکاری چند شرکت انتشاراتی .

انواع کتاب

همان طور که می دانید کتاب ها بر اساس موضوعات مختلف تقسیم بندی شده اند. برای آشنایی با فهرست انواع کتاب این بخش را تا آخر مطالعه کنید .

انواع کتاب

فهرست انواع کتاب

 • 1. کتاب مرجع :

 • کتاب هایی هستند که زیاد به آنها مراجعه می شود. می توان گفت که کتاب مرجع یکی از سه رده ی اصلی کتاب است.
 • ( تزاروس, واژه نامه , دستنامه, فرهنگ , دانشنامه, کتاب سال, واژه نما و ….)
 • – دستنامه :

 • کتاب است که در بردارنده ی دستورالعمل های کاربردی در زمینه های متفاوت می باشد
 • باید توجه داشت که مطالب دستنامه با تفصیل بیشتری تشریح می شوند و فنی تر می باشد.
 • – واژه نامه :

 • اصطلاحی کلی و عام است که چند مفهوم یا چند نوع کتاب از این دست را در برمی گیرد.
 • نوعی واژه نامه که کوچک است و در آخر کتاب می آید و شامل کلید واژه ها می باشد .
 • – فرهنگ :

 • نوعی کتاب مرجع است با ترتیب الفبایی که معمولا به یک یا چند زبان است.
 • اگر فرهنگ به یک زبان باشد به آن فرهنگ یک زبانه گویند ( فارسی – فارسی )
 • اگر دوزبانه باشد به آن فرهنگ دو زبانه می گویند . ( فارسی – انگلیسی )
 • لازم است به این نکته اشاره شود که اگر موضوع فرهنگ زبان باشد آن را فرهنگ زبان می نامند.
 • 2. کتاب غیرمرجع :

 • این نوع کتاب که در رده بندی انواع کتاب قرار می گیرد و به ویژه مختص به کتابهای سرگرم کننده است .
 • مثل رمان, مجموعه اشعار و خاطرات و …
 • – رمان یا داستان بلند :

 • داستانی است که در کم ترین حالت 150 صفحه باشد.
 • – رمان کوتاه :
 • داستانی که از 150 صفحه کمتر باشد را معمولا رمان کوتاه می گویند .
 • 3. کتاب نیمه مرجع :

 • این نوع کتاب نه مرجع است نه غیر مرجع. معمولا خواننده در حین مطالعه چند بار به بخش های مختلف آن مرجع میکند,
 • به همین دلیل می توان گفت که تقریبا حالت مرجع به خودش می گیرد. ( کتاب های درسی )

اطلاعات چاپ کتاب

در این قسمت به پاره ای از اطلاعات چاپ کتاب که در این زمینه مهم و قابل توجه است اشاره می کنیم.

اطلاعات چاپ کتاب

مهم ترین اطلاعات چاپ کتاب

 • – استناد کردن :

 • آوردن مطلب از متن معتبر دیگر به دلیل این که نظر نویسنده مستند شود. و این به دو صورت انجام می گیرد :
 • 1. نقل قول مستقیم
 • 2. نقل قول غیر مستقیم
 • در حقیقت این ارجاع دادن به دو صورت است. یکی ارجاع درون متنی؛ که در پایان نقل قول نام خانوادگی مؤلف,
 • سال نشر, و صفحه های نقل قول شده را قرار می دهند.
 • و دیگری طلاعات کتاب شناختی کتابی که از آن نقل قول شده را در پانوشت یا پیوست قرار می دهند.
 • – مستندسازی :

 • در تدوین کتاب مستند سازی همان اضافه کردن کتابنامه ( فهرستی از منابع معتبر ) می باشد.
 • این منابع ممکن است صرفا برای مطلالعه ی بیشتر باشند.
 • – اوزالید ( نسخه آبی ) :

 • در چاپ افست, نسخه ای آبی رنگ که از فیلم های نهایی تهیه می شود تا قبل از ساخت زینک ویراستار
 • آن را بازبینی کند.
 • – ترام :

 • نقطه سایه کردن رنگ یکدست برای کاهش شدت آن است.
 • – کاغذ کالک :

 • کاغد نازکی است که برای کپی برداری و بسته بندی استفاده می شود.
 • – فرم بندی :

 • فرم در صنعت چاپ, واحد تعداد صفحاتی است که در دستگاه چاپ به صورت همزمان چاپ می شود.
 • و فرم بندی همان مرتب کردن صفحات حروف چینی شده به صورتی که بعد از چاپ هر ورق, صفحه های آن فرم
 • به ترتیب درستی دنبال هم قرار بگیرند.
 • – ته چسب :

 • روشی است در صحافی که در آن قسمت های تا شده ی کتاب را با چسب به هم می چسبانند و کنار هم نگه می دارند.
 • – ته دوزی :

 • در این روش ته فرم های هر جلد را با نخ های محکم نایلونی می دوزند.
 • ( کتابهای جلد گالینگور و جلد سخت )
 • – نوار چوب الف :

 • همان قطعه نواری است که در صحافی کتاب به بالای شیرازه ی چسبنده می شود .

جلد کتاب

جلد کتاب در واقع همان قسمت بیرونی اثر می باشد. که انواع مختلفی دارد که در اینجا به آن ها اشاره می شود.

جلد کتاب جلد انتخاب شده برای هر اثر در واقع با توجه به موضوعیت و سایز کتاب انتخاب می شود.

انواع جلد کتاب

1. جلد شمیز :

جلد مقوایی یا جلد نرم و نسبتا نازک را جلد متاب شمیز می گویند.

و در انگلیسی به آن ( paperback case ) گفته می شود.

2. جلد کاغذی :

به کتابی می گویند که جلد آن از کاغذ باشد.در زبان انگلیسی به آن ( paper cover ) می گویند.

3. جلد گالینگور :

به کتاب با جلد ضخیم و محکم با رویه ی پارچه ایی جلد گالینگور می گویند .

در لاتین به آن (hardcover case) گفته می شود.

4. جلد سخت :

جلدی ضخیم و محکم و مقوایی است. که به لاتین به آن (hardcover ) گفته می شود.

*نکته  : جلد گالینگور و سخت هر دو ضخیم و محکم اند ولی با هم قرق دارند , مثلا در جلد گالینگور روی جلد معمولا عنوان کتاب و نام مؤلف و نام و آرم ناشر

ذکر می شود و سپس طرح جلد بر روی روکش کاغذی که روی گالینگور است قرار می گیرد ( jacket)

در جلد سخت طرح جلد و اطلاعات کتاب شناختی  کتاب بر رویه ی کاغذی چسبیده به جلد قرار می گیرد.

5. لبه گردان :

قسمتی از جلد و روکش گه به داخل تا می شود. (jacket flap )

6. مجلد :

وقتی به دلیل حجم زیاد مطالب امکان چاپ آن به صورت یک جا وجود نداشته باشد آن را در مجموعه صفحاتی از یک کتاب که در یک بسته

صحافی می شود قرار می دهند. در زبان انگلیسی به آن (volume )  می گویند .

7. خود جلد :

کتابی است که جنس جلد آن با جنس ورق های آن تفاوتی ندارد . ( self-cover )

8. خود رو کش :

کتابی است که جنس کاغذ رو کش آن همان جنس بقیه ی صفحات کتاب باشد . ( self-wrapper)

 

 

 

صفحه آرایی

منظور از صفحه آرایی؛( که به مراتب مهم تر از صفحه بندی است) حروف چینی, طراحی و درج همه ی اجزای کتاب می باشد. مانند قرار دادن شکل ها و تصاویر,

درج صفحه , طراحی جدول ها , صفحه عنوان و… به طور خلاصه, آماده ساختن یک اثر برای چاپ که در اصل به آن صفحه آرایی می گویند.

صفحه ارایی

در حقیقت می توان گفت که صفحه آرایی به همراه حروف چینی کتاب انجام می شود و یکی از زیر مرحله های آماده سازی کتاب است.

تعیین حروف, اندازه حروف و سطر

– حروف چینی :

همان تحریر متن است به صورت چاپی؛ که با نرم افزارهای مخصوص حروف چینی رایانه ایی انجام می شود.

امروزه حرف چینی را با استفاده از نرم افزار word انجام میدهند که با آن صفحه آرایی نیز میتوان کرد.

. حروف چین کیست؟

فردی است که حروف چینی را بر عهده دارد.

. فونتهای چاپ کتاب :

nazanin – zar – lotus – mitra – yaghot – roya

. اندازه فونت :

13 باید باشد و فاصله بین خطوط 1/3 و 1/1 است

. پی نوشت :

گاهی پاورقی ها را به جای زیر صفحه ها در پایان فصل قرار می دهند که به آن پی نوشت می گویند.

. سرصفحه :

سطری است که بالای متن هر صفحه می آید و معمولا شامل شماره صفحه و عنوان است.

عنوان سرصفحه معمولا با حروف نازک و شماره صفحه را با حروف سیاه انتخاب می کنند.

صفحه زوج : اسم فصل / شماره صفحه

صفحه فرد : اسم فصل / شماره صفحه

و شروع تمام فصل ها از صفحات فرد می باشد.

نکته : باید در توجه داشت که مقدمه شماره صفحه ندارد و با حروف انگیلیسی ( A,B,C,D… ) یا فارسی ( الف , ب, پ, ث ) شماره گذاری میشود.

 • * شروع فصل ها هم شماره صفحه ندارد.
 • . پا صفحه :

 • سطری است مشابه سر صفحه که در پایین صفحه و پس از سطرهای متن قرار می گیرد و جایگزین سر صفحه می شود.
 • پا صفحه اغلب فقط شامل شماره صفحه می باشد.